BLOG

27/11/2023

Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica,  kot upravljavec nepremičnine, na podlagi tretjega odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/2018; v nadaljevanju: Uredba) objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora »Gostinski lokal« v poslovni stavbi Čebelarski center Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce v najem

 

Ljudska univerza Radovljica daje v najem opremljen poslovni prostor, in sicer:

 

Gostinski lokal v Čebelarskem centru Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce

Poslovni prostor, ki je predmet najema ima ID znak 2155-1632-13 in obsega 39,42 m2 neto uporabne površine.

 

Popis opreme, ki se nahaja v gostinskem lokalu in je prav tako predmet najema, je priloga te javne objave.

Souporaba skupnih prostorov je dovoljena za prostore, ki so vezani na opravljanje gostinske dejavnosti.

 

Izhodiščna  vrednost mesečne najemnine brez obratovalnih in drugih stroškov, ki jih je dolžan plačevati najemnik za poslovni prostor gostinski lokal v Čebelarskem centru Gorenjske, znaša 7,00 EUR/m2, kar za skupno 39,42 m2 znaša 275,94 EUR mesečno. DDV se v skladu z veljavno zakonodajo ne obračuna. Najemnino plača najemnik za tekoči mesec na podlagi izstavljenega računa, ki ga izda  najemodajalec  najkasneje do 8. (osmega) v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila je 15 (petnajst) dni od dneva izdaje računa.

 

Pogoji za sodelovanje:

 • sodelujejo lahko pravne osebe, ki imajo registrirano dejavnost na področju gostinstva, zaželene izkušnje v gostinstvu vsaj 2 leti,
 • ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Radovljica in do zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Radovljica, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka,
 • zoper ponudnika ni bil in ne sme biti uveden ali začet katerikoli od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka.

 

Drugi pogoji:

 • poslovni prostor se oddaja v najem izključno za opravljanje registrirane dejavnosti na področju gostinske ponudbe, za določen čas 5 let,
 • ponudnik sam nosi stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tej nameri;
 • ponudnik mora izpolnjevati vse predpisane pogoje za izvajanje gostinske dejavnosti in v ta namen mora sam in na lastne stroške zagotoviti vsa potrebna dovoljenja;
 • zaposleni ali pogodbeni delavci morajo izpolnjevati predpisane pogoje za opravljanje dela v gostinskem lokalu;
 • najemnik je dolžan redno plačevati najemnino in obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (oz. druge ustrezne dajatve) in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo;
 • najemnik je dolžan takoj pričeti z izvajanjem gostinske dejavnosti oz. skladno z dogovorom z najemodajalcem;
 • poslovni prostor se oddaja v najem z osnovno opremo (oprema je navedena v popisu, ki je priloga tega razpisa) po načelu »videno – najeto«. Najemnik je dolžan poskrbeti za ostalo opremo lokala v soglasju z najemodajalcem na svoje stroške, pri čemer bo oprema, ki jo bo sam zagotovil, njegova last;
 • najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor, niti ne more na tej podlagi pridobiti kakršnihkoli pravic.

 

V prijavi na namero o sklenitvi pogodbe morajo ponudniki predložiti:

 • ponudbeno ceno mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti mesečne najemnine, ki skupaj znaša 275,94 EUR;

 

 • ponudnik naj v svoji ponudbi na kratko predstavi svojo vizijo poslovanja gostinskega lokala za obdobje 5 let;

 

 • izjavo o vezanosti na dano ponudbo 60 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe;

 

 • izjavo, da zoper ponudnika ni bil uveden ali začet katerikoli od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja.

 

Ponudnik je dolžan spremljati spletne objave Ljudske univerze Radovljica, saj ta lahko objavi spremembe, ki jih je ponudnik pri pripravi ponudbe dolžan upoštevati. Skrajni rok za možne spremembe je 3 dni pred rokom za oddajo ponudbe.

 

Šteje se, da je s prijavo na objavljeno namero ponudnik seznanjen z vsemi pogoji te namere, ter da jih v celoti in brez pridržkov sprejema.

 

Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:

Če bo za najem poslovnega prostora več interesentov, bo komisija izbrala ponudnika na podlagi ponujene mesečne najemnine in predstavljene vizije poslovanja.

 

Največje možno število točk je sto (100). Izbran bo ponudnik, ki bo v skupnem seštevku zbral največje število točk po naslednjih merilih:

 

–           Višina mesečne najemnine: do 80 točk

 

Število točk se izračuna po formuli:

T = 80 x C / Cmax

T = število točk

Cmax = najvišja prejeta ponujena mesečna najemnina

C = ponujena najemnina ponudnika, ki se ocenjuje

 

–           Predstavitev vizije poslovanja: do 20 točk

 

Ponudnik, ki bo imel po oceni razpisne komisije najbolj izdelano  vizijo poslovanja (kakšna bo ponudba, kako naj bi potekalo sodelovanje s Čebelarskim centrom Gorenjske…) dobi 20 točk, preostali pa padajoče glede na oceno komisije 15, 10, 5 in 0 točk.

 

V kolikor ponudnik vizije poslovanja ne bo predložil bo ocenjen z 0 točkami.

 

Upoštevane bodo pisne vloge, ki jih bo Ljudska univerza Radovljica prejela najkasneje do  19.12.2023 na naslov: Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica ali na e- naslov: cebelarski.center@gmail.com.

 

Kontaktna oseba za podrobnejše informacije ali ogled poslovnega prostora: Špela Kalan, tel.: 031/628 499.

 

Z najugodnejšim ponudnikom bo takoj po končani izbiri sklenjena najemna pogodba.

 

Ljudska univerza Radovljica lahko postopek oddaje poslovnega prostora v najem kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Mateja Rozman Amon l.r.

direktorica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS OPREME
  KAVARNA PANJ   

 

POHIŠTVENA OPREMA:

 • BARSKI STOL, višina 75 cm, iz furniranega macesna 20X
 • MIZA, višina 105 cm, šestkotne oblike 6X
 • STENSKA OBLOGA izdelana iz furniranega macesna
 • POHIŠTVENI PULT
 • RETRO PULT
 • ROLO za zaporo točilnega pulta 1X
 • ZUNANJI PEPELNIK 2X

 

 • NOSILNA POLICA Z INOX OPORO – TOČILNI PULT
 • POLICE SIVE, SAMOSTOJEČA OMARICA – TOČILNI PULT
 • RUMENA OMARA – TOČILNI PULT
 • OMARA V LOKALU MACESEN
 • 2X REGAL IN 1X OMARICA (čaji)
 • GALERIJSKE ŠINE
 • 2X STENSKI REGAL – TOČILNI PULT
 • BELA OMARA ZADAJ – TOČILNI PULT
 • INOX TOČILNI PULT
 • VISOKA MIZA NA TERASI, inox konstrukcija, lesena plošča
 • KLOPCA
 • TV
 • ½ OGLASNEGA PANOJA zunaj
 • LOGOTIP, blagovna znamka Kavarna Panj

 

 

Dostopnost

Share This