Izobraževanje

Vpis in izobraževanje odraslih

Vpis v srednješolske programe: ekonomski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, administrator, trgovec, računalnikar(srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje) za pridobitev izobrazbe so prenovljeni. Zanje je značilna modularizacija, povezovanje splošnega, strokovnega in praktičnega znanja, umeščanje praktičnega usposabljanja z delom, odprtega kurikuluma, ki ga določi šola ter kreditno vrednotenje.

 

Vpis v programe

Glavni vpis v programe poteka od prve polovice septembra, možen pa je vpis tudi med šolskim letom.

Za vpis v srednješolske programe potrebujemo naslednjo dokumentacijo:

 • originalna spričevala o dosedanjem izobraževanju (vključno s spričevalom o zaključeni osnovni šoli),
 • osebni dokument s sliko,
 • potrdilo o plačani vpisnini.

 

Način izobraževanja

Izobraževanje odraslih izvajamo po individualnem izvedbenem modelu. Vsak program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov (teorija in praksa), modulov v okviru odprtega kurikuluma in praktičnega usposabljanja z delom.

Vsako leto organiziramo predavanja pri splošnih predmetih, katerih obiskovanje ni obvezno, je pa priporočljivo. Obvezno pa je obiskovanje predavanj in praktičnih vaj v okviru strokovnih modulov in odprtega kurikula.

Predavanja in vaje pri posameznih predmetih oz. strokovnih modulih organiziramo, če imamo dovolj veliko skupino udeležencev, v nasprotnem primeru nudimo skupinske oz. individualne konzultacije.

 

Začetek in potek predavanj oz. vaj

Šolsko leto se začne v mesecu oktobru. Predavanja potekajo dva do trikrat na teden v popoldanskem času od 16.00 do 20.00 ure, lahko pa tudi ob sobotah od 8.00 do 12.00 ure. Predavanja in vaje potekajo ciklično, kar pomeni, da v enem šolskem letu izvedemo določene predmete oz. strokovne module v celoti, za vse letnike, naslednje šolsko leto pa so na vrsti drugi.

 

Osebni izobraževalni načrt

Z vsakim udeležencem izobraževanja odraslih na začetku šolskega leta pripravimo osebni izobraževalni načrt, v katerem skupaj načrtujemo potek izobraževanja.

 

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Na podlagi javnih listin o izobraževanju po javno veljavnih programih za pridobitev izobrazbe (spričevala, obvestila o uspehu, potrdila o izpitu, indeks …) vam priznamo formalno pridobljeno primerljivo znanje.

Lahko pa se vključite tudi v postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja, ki ga dokazujete z raznimi dokazili o usposabljanju oz. izpopolnjevanju, certifikati, dokazili o pridobljenem znanju, potrdili delodajalcev o usposabljanju z delom ipd.

 

Izpitni roki

Izpitni roki za predmete in module, ki se v letošnjem šolskem letu organizirano izvajajo, bodo razpisani po zaključku posameznega predmeta oz. modula oz. po zaključku posameznih vsebinskih sklopov oz. letnikov nekega predmeta oz. modula. O teh rokih se boste dogovorili s profesorji na predavanjih. Na izpit pa se boste lahko prijavili na zadnji dan predavanj.

Vsi, ki se izobražujete po načinu vodenega samoizobraževanja oz. ne obiskujete predavanj za določene predmete/module, pa se za izpite dogovarjajte sami s profesorji preko elektronske pošte oz. v času njihovih konzultacij.

Na izpite se morate prijaviti vsaj pet dni pred rokom, odjavite pa se lahko najkasneje 3 dni prej.

 

Informacije

Za dodatne informacije pokličite:
Tel.: 04/537 24 00
Faks.: 04/537 24 20
GSM: 041/762 616 in 040/550 370
Ali pišete na: e-mail: info@lu-r.si

Vljudno prosimo, da se predhodno najavite, če želite podrobnejše informacije glede vašega izobraževanja pri nas. V nujnem primeru nas pokličite, da se dogovorimo za razgovor izven uradnih ur.

 

Nekaj naših prednosti

 • individualno svetovanje
 • plačilo izobraževanja na več obrokov
 • brezplačna učna pomoč za vsebine v formalnih izobraževalnih programih na stopnji osnovne in srednje šole
 • status odraslih udeležencev izobraževanja je enak rednemu statusu dijaka/študenta
 • začetek predavanj je prilagojen udeležencem izobraževanja
 • možnost dostopa za gibalno ovirane osebe

 

Še so prosta mesta v srednješolskh izobraževalnih programih

 • Računalnikar
 • Trgovec
 • Administrator
 • Ekonomski tehnik
 • Ekonomski tehnik PTI
 • Gastronomsko – turistični tehnik
 • Tehnik računalništva