Aktivnosti

AKTIVNOSTI

Temeljna oblika dela v programu PUM-O je projektno delo, njegova najpomembnejša značilnost pa je upoštevanje interesov in sposobnosti udeležencev, ki tudi sodelujejo pri načrtovanju dela. Udeleženci izberejo temo projekta, učne vire, metode in postopke, mentorji pa jim pri tem pomagamo. Ker sami aktivno sodelujejo in odločajo o poteku programa, se povečuje tudi njihova motivacija za sodelovanje v programu, posledično pa tudi motivacija za učenje in nadaljevanje izobraževanja.

Preko različnih projektov si mladi pridobivajo temeljna funkcionalna znanja in spretnosti, izkušnje in znanja, ki jim omogočajo uspešnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni karieri. Dobijo pozitivne izkušnje učenja, jasneje lahko razpoznajo svoje poklicne želje ter izdelajo zaposlitveno strategijo.

Posebno pozornost namenjamo razvijanju temeljnih in ključnih kompetenc pri mladih. Razvijamo karierno svetovanje, z namenom, da mladi ugotovijo svoje močne točke in interese ter da jih na podlagi le teh lahko usmerimo v zaposlovanje in dokončanje/pridobitev formalne izobrazbe.

Izbirni projekti

Cilj projektnega dela je, da se upoštevajo interesi vseh udeležencev, vsak ima v izbranem projektu svojo vlogo. Projektno delo omogoča, da se mladi preko različnih dejavnostih učijo funkcionalnih znanj, komunikacijskih spretnosti, prevzemanja odgovornosti in si gradijo pozitivno samopodobo. Vsako leto izvedemo nekaj manjših projektov in enega glavnega.

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti se oblikujejo na podlagi interesov udeležencev. Te dejavnosti služijo predvsem odkrivanju interesov, pridobivanju novih znanj in spretnosti. V okviru interesnih dejavnosti izvedemo športne delavnice, kuharske delavnice, ustvarjalne delavnice, potopisne delavnice, preventivne delavnice, tematske delavnice. Tematske in preventivne delavnice so tematsko povezane s problemi, z katerimi se mladi soočajo, z zanimanji mladih, nanašajo se na aktualne dogodke (alkoholizem in prepovedane droge, nasilje v družini, samomorilnost med mladimi, duševno zdravje, rasizem in tolerantnost, politika, ekologija, spolnost, odnosi, odnosi med starši in mladostniki, vrednote, stili učenja, ljubezen, transakcijska analiza, i.p.).

K sodelovanju povabimo tudi zunanje sodelavce in goste, ki imajo zanimiv poklic, hobi ali način življenja, da se predstavijo mladim.

Produkcijsko delo

Produkcijsko delo je usmerjeno k spoznavanju novih znanj o poklicih, spoznavanju delovnega trga in možnosti zaposlovanja, osvajanja znanj iz področja marketinga in prodaje. Produkcijsko delo predstavlja najmanjši delež dela na PUM-u, saj je v veliki meri povezano z finančnimi ter zakonskimi omejitvami.

Individualno delo

Individualni del je  sestavni del načrtovanja poklicne kariere. Njegova vsebina izhaja iz opredeljenih osebnih ciljev udeležencev. Največkrat je to dokončanje šole, opravljanje manjkajočih izpitov ter dejavnosti, povezane z oblikovanjem individualne poklicne kariere.

Individualno delo predstavlja velik delež našega dela. Veliko časa posvetimo učnim uram, saj je bistvenega pomena, da so udeleženci v šoli uspešni. Ob prihodu v program se mentorice vsakemu udeležencu individualno posvetimo, skupaj naredimo individualni načrt, ki ga udeleženec skuša doseči. Individualni načrt je načrt za napredek udeleženca na vseh področjih, ne samo na šolskem, ampak tudi na socialnem, motivacijskem in osebnostnem. Je podlaga za izbiro vseh projektnih dejavnosti v programu, ki sovpadajo s cilji udeležencev.

Čez celo leto sodelujemo tudi s starši, starimi starši, skrbniki, udeležujemo se timskih sestankov za udeležence, dogovarjamo se s profesorji in svetovalkami v šolah.

Poleg vsega naštetega sodelujemo  z lokalnimi in drugimi strokovnimi institucijami, se udeležujemo raznih dogodkov – obiski drugih PUM-ov (končni projekti, medpumovski turnir), seminarji v tujini za evropske projekte, predstavitev programa drugim organizacijam.