Predstavitev

TablaLogotipi-predlog-3mmTablaLogotipi-predlog-3mmeu-ess-logotip

Predstavitev

ČE SI ZUNAJ IN NE VEŠ KAJ BI, je PUM-O tvoja priložnost, da odkriješ svoje možnosti. Vključiš se lahko kadarkoli med letom, od ponedeljka do petka. Program je brezplačen! Kontaktiraj nas:

telefon: (04) 537 24 30

mobilni telefon: 041 317 693

e-naslov: pum@siol.net

www.lu-r.si/pumo

ali pa nas obišči na Ljubljanski cesti 19 (prostori AMD) v Radovljici.

VODJA MENTORSKE SKUPINE: Gabrijela Humerca

MENTORICI: Nastja Merc, Nuša Černe

 

O PUM-O

Program Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) smo začeli izvajati februarja 2000. V letu 2016 se je program preimenoval v Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), nekoliko pa so se preoblikovali tudi cilji programa. Gre za neformalni izobraževalni program za mlade od 15 do 26 let. Program mladim omogoča dokončanje šolanja ali pridobitev zaposlitve.

Program upošteva izhodišča Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je umeščen v 9. prednostno os “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine” v sklop drugega specifičnega cilja “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”. 

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti. Cilji programa so: približevanje in vstop na trg dela ter dejavno sodelovanje v družbi, ki temelji na pridobivanju ključnih kompetenc – predvsem socialni kompetenci, na učenju učenja ter samoiniciativnosti in podjetnosti.

Pri delu v programu se lotimo problemov mladostnikov celostno. Naravnan je k odpravljanje vzrokov, ki so privedli do izstopa iz šole ali dela. Mladi dobijo motivacijo za nadaljevanje šolanja, iskanje zaposlitve, naučijo se različnih veščin, krepijo si samozavest.

Z udeleženci delamo v skupini in individualno, skupaj rešujemo težave povezane s šolo in osebne stiske. Poleg učenja so jim na voljo številne interesne dejavnosti –ustvarjalne delavnice, preventivne delavnice, kuharska delavnica, šport (odbojka, nogomet, košarka, namizni tenis), produkcijsko delo (izdelovanje izdelkov za prodajo: nakit, izdelki iz gline, piškoti, čestitke, okraski; prostovoljno delo v različnih organizacijah) in zanimivi projekti. V vseh letih smo naredili številne filme, gledališke igre, modno revijo, lutkovno igrico, nekaj videospotov, časopis, fotografsko razstavo, plesno predstavo, PUMopis, dokumentarni film o duševnem zdravju mladih z naslovom Hočem živeti. Program poteka vsak dan. Skupina šteje do 24 udeleženk in udeležencev. Vsak ima svoj individualni načrt, ki ga poskuša v največji meri uresničiti. Najpomembnejši cilji so dokončati šolo, opraviti čim več izpitov, najti zaposlitev, si pridobiti nove spretnosti, premagati ovire, osebno rasti. Velik poudarek je na tudi kariernih vsebinah, s katerimi odkrivajo svoje poklicne interese, potenciale, se spoznajo s trgom dela, podjetniškimi vsebinami in tako lažje načrtujejo svojo karierno pot.

Poleg vseh naštetih dejavnostih, se poskušamo čim več vključevati lokalno skupnost in mednarodno sodelovati z drugimi mladinskimi organizacijami. Vključeni smo v evropski program ERASMUS+. V okviru akcije mladinske pobude smo pridobili sredstva za izdelavo igrano dokumentarnega filma Hočem živeti.

Program PUM-O sofinancirajo tudi naslednje gorenjske občine Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica

Naš vsakdanji kruh že vrsto let dobivamo od Žito Gorenjka d. d.