Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)

»SI ZUNAJ IN NE VEŠ KAJ BI«

je PUM-O tvoja priložnost, da odkriješ svoje možnosti. Vključiš se lahko kadarkoli med letom, od ponedeljka do petka.

Program je brezplačen.

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti. Program upošteva izhodišča Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je umeščen v 9. prednostno os “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine” v sklop drugega specifičnega cilja “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Pri delu v programu se problemov mladostnikov lotimo celostno. Naravnan je k odpravljanju vzrokov, ki so privedli do izstopa iz šole ali dela. Mladi dobijo motivacijo za nadaljevanje šolanja, iskanje zaposlitve, naučijo se različnih veščin, krepijo si samozavest. Z udeleženci delamo v skupini in individualno, skupaj rešujemo težave povezane s šolo in osebne stiske. Poleg učenja so jim na voljo številne interesne dejavnosti (ustvarjalne, kuharske in preventivne delavnice, šport), produkcijsko delo (izdelovanje izdelkov za prodajo: nakit, izdelki iz gline, piškoti, prostovoljno delo v različnih organizacijah) in zanimivi projekti. V vseh letih smo naredili številne filme, gledališke igre, modno revijo, lutkovne igre, nekaj videospotov, časopis, fotografske razstave, plesno predstavo, teater senc, animirane filme, dokumentarni film o duševnem zdravju mladih z naslovom Hočem živeti.

Program poteka vsak dan. Vsak ima svoj individualni načrt, ki ga poskuša v največji meri uresničiti. Najpomembnejši cilji so dokončati šolo, opraviti čim več izpitov, najti zaposlitev, si pridobiti nove spretnosti, premagati ovire, osebno rasti. Velik poudarek je na tudi kariernih vsebinah, s katerimi udeleženci odkrivajo svoje poklicne interese, potenciale, se spoznajo s trgom dela, podjetniškimi vsebinami in tako lažje načrtujejo svojo karierno pot. Poleg vseh naštetih dejavnostih, se poskušamo čim več vključevati v lokalno skupnost in mednarodno sodelovati z drugimi mladinskimi organizacijami. Vključeni smo v evropski program ERASMUS+.

Kontakt: 041 317 693, 04 537 24 30

Elektronska pošta: pum@siol.net

Accessibility Toolbar