Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O+)

»SI ZUNAJ IN NE VEŠ KAJ BI«

je PUM-O+ tvoja priložnost, da odkriješ svoje možnosti. Vključiš se lahko kadarkoli med letom, od ponedeljka do petka.

Program je brezplačen.

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O+) je program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti. Program upošteva izhodišča Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 in je umeščen v prednostno nalogo 7: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost, prispeva k cilju politike 4: “Bolj socialna Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic” oz. specifičnem cilju ESO4.8: “Pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine”.

Glavni cilj programa PUM-O+ je razvijati potencial udeležencev za uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev izobrazbe, razvijanje poklicne identitete in tako uspešno vključevanje na trg dela ter uspešno socialno integracijo. Osrednji namen programa je preseganje ovir, ki posamezniku preprečujejo socialno vključenost in angažiranost.

Pri delu v programu se problemov mladostnikov lotimo celostno. Naravnan je k odpravljanju vzrokov, ki so privedli do izstopa iz šole ali dela. Mladi dobijo motivacijo za nadaljevanje šolanja, iskanje zaposlitve, naučijo se različnih veščin, krepijo si samozavest. Z udeleženci delamo v skupini in individualno, skupaj rešujemo težave povezane s šolo in osebne stiske. Poleg učenja so jim na voljo številne interesne dejavnosti (ustvarjalne, kuharske in preventivne delavnice, šport), produkcijsko delo (izdelovanje izdelkov za prodajo: nakit, izdelki iz gline, piškoti, prostovoljno delo v različnih organizacijah) in zanimivi projekti. V vseh letih smo naredili številne filme, gledališke igre, modno revijo, lutkovne igre, nekaj videospotov, časopis, fotografske razstave, plesno predstavo, teater senc, animirane filme, dokumentarni film o duševnem zdravju mladih z naslovom Hočem živeti.

Program poteka vsak dan. Vsak ima svoj individualni načrt, ki ga poskuša v največji meri uresničiti. Najpomembnejši cilji so dokončati šolo, opraviti čim več izpitov, najti zaposlitev, si pridobiti nove spretnosti, premagati ovire, osebno rasti. Velik poudarek je na tudi kariernih vsebinah, s katerimi udeleženci odkrivajo svoje poklicne interese, potenciale, se spoznajo s trgom dela, podjetniškimi vsebinami in tako lažje načrtujejo svojo karierno pot. Poleg vseh naštetih dejavnostih, se poskušamo čim več vključevati v lokalno skupnost in mednarodno sodelovati z drugimi mladinskimi organizacijami. Vključeni smo v evropski program ERASMUS+.

 

Kontakt: 041 317 693, 04 537 24 30

Elektronska pošta: info@pumoradovljica.si

Dostopnost