Aktivnosti

Temeljna oblika dela v programu PUM-O je projektno delo, njegova najpomembnejša značilnost pa je upoštevanje interesov in sposobnosti udeležencev, ki tudi sodelujejo pri načrtovanju dela. Udeleženci izberejo temo projekta, učne vire, metode in postopke, mentorji pa jim pri tem pomagamo. Ker sami aktivno sodelujejo in odločajo o poteku programa, se povečuje tudi njihova motivacija za sodelovanje v programu, posledično pa tudi motivacija za učenje in nadaljevanje izobraževanja.

Preko različnih projektov si mladi pridobivajo temeljna funkcionalna znanja in spretnosti, izkušnje in znanja, ki jim omogočajo uspešnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni karieri. Dobijo pozitivne izkušnje učenja, jasneje lahko razpoznajo svoje poklicne želje ter izdelajo zaposlitveno strategijo.
Posebno pozornost namenjamo razvijanju temeljnih in ključnih kompetenc pri mladih. Razvijamo karierno svetovanje, z namenom, da mladi ugotovijo svoje močne točke in interese ter da jih na podlagi le teh lahko usmerimo v zaposlovanje in dokončanje/pridobitev formalne izobrazbe.

Izbirni projekti

Cilj projektnega dela je, da se upoštevajo interesi vseh udeležencev, vsak ima v izbranem projektu svojo vlogo. Projektno delo omogoča, da se mladi preko različnih dejavnostih učijo funkcionalnih znanj, komunikacijskih spretnosti, prevzemanja odgovornosti in si gradijo pozitivno samopodobo. Vsako leto izvedemo nekaj manjših projektov in enega glavnega.

V vseh letih smo naredili številne filme, gledališke igre, modno revijo, lutkovne igre, nekaj videospotov, časopis, fotografske razstave, plesno predstavo, gledališče senc, animirane filme, dokumentarni film o duševnem zdravju mladih z naslovom Hočem živeti.

Produkcijsko delo

Produkcijsko delo je usmerjeno k spoznavanju novih znanj o poklicih, spoznavanju delovnega trga in možnosti zaposlovanja, osvajanja znanj iz področja marketinga in prodaje. Produkcijsko delo predstavlja najmanjši delež dela na PUM-u, saj je v veliki meri povezano s finančnimi ter zakonskimi omejitvami.

Individualno delo

Individualni del je  sestavni del načrtovanja poklicne kariere. Njegova vsebina izhaja iz opredeljenih osebnih ciljev udeležencev. Največkrat je to dokončanje šole, opravljanje manjkajočih izpitov ter dejavnosti, povezane z oblikovanjem individualne poklicne kariere.
Pri delu z mladimi uporabljamo celostni pristop, znotraj katerega mladostnikom pomagamo pri šolskih obveznostih, učenju, osebnih stiskah ter oblikovanju poklicne identitete. Program je prilagojen potrebam in ciljem vsakega posameznika.

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti se oblikujejo na podlagi interesov udeležencev. Te dejavnosti služijo predvsem odkrivanju interesov, pridobivanju novih znanj in spretnosti. V okviru interesnih dejavnosti izvedemo športne, kuharske, ustvarjalne, potopisne, preventivne in tematske delavnice. Tematske in preventivne delavnice so tematsko povezane s problemi, z katerimi se mladi soočajo, z zanimanji mladih, nanašajo se na aktualne dogodke (alkoholizem in prepovedane droge, nasilje v družini, samomorilnost med mladimi, duševno zdravje, rasizem in tolerantnost, politika, ekologija, spolnost, odnosi, odnosi med starši in mladostniki, vrednote, stili učenja, ljubezen, transakcijska analiza, i.p.).

K sodelovanju povabimo tudi zunanje sodelavce in goste, ki imajo zanimiv poklic, hobi ali način življenja, da se predstavijo mladim.

Dostopnost