BLOG

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v poslovni stavbi Čebelarski center Gorenjske

17/12/2021

Številka: 407/2021

Datum: 17.12.2021

Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica,  kot upravljavec nepremičnine, na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/2018; v nadaljevanju: Uredba) objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v poslovni stavbi Čebelarski center Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce v najem

Ljudska univerza Radovljica daje v najem poslovni prostor za določen čas 1 leto, in sicer:

  • delno opremljen poslovni prostor za izvajanje nalog in dejavnosti Semenjalnice, hranilnice ekoloških semen v skupni neto uporabni površini 29 m2 v kleti in v pritličju poslovne stavbe Čebelarski center Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce.

Poslovni prostor, ki je predmet najema obsega dva ločena prostora:

  • prvi prostor v izmeri 22 m2 v kleti ID znak 2155-1632-5
  • drugi prostor v izmeri 7 m2 v pritličju (skupna pisarna z upravnikom centra) ID znak 2155-1632-7

Izhodiščna višina mesečne najemnine za poslovni prostor znaša 4,00 EUR/m2, kar za skupno 29 m2 znaša 116,00 EUR mesečno brez obratovalnih in drugih stroškov.

Ponudnik v vlogi navede svoje kontaktne podatke in kratko opiše dejavnost, ki jo bo opravljal v najetem poslovnem prostoru.

Upoštevane bodo vloge, ki jih bo Ljudska univerza Radovljica prejela najkasneje v 20 dneh od objave te namere na naslov: Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica ali na e- naslov: cebelarski.center@gmail.com.

Kontaktna oseba za podrobnejše informacije ali ogled nepremičnine: Špela Kalan Razinger, tel.: 031/628 499.

V kolikor bo za najem poslovnega prostora več interesentov, bodo z njimi opravljena dodatna pogajanja o ceni, pri čemer bo nepremičnina oddana tistemu ponudniku, ki bo na pogajanjih ponudil najvišjo mesečno najemnino.

Z najugodnejšim ponudnikom bo takoj po končani izbiri sklenjena najemna pogodba.

Ljudska univerza Radovljica lahko postopek oddaje poslovnega prostora v najem kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Direktorica LUR: Mateja Rozman Amon, univ.dipl.soc.del.

 

 

 

Dostopnost

Share This