O nas

Ljudska univerza Radovljica – vizitka

Ljudska univerza Radovljica je javni zavod namenjen izobraževanju odraslih. Ustanovljena je bila leta 1959 in tako že več kot 60 let delujemo na področju izobraževanja na področju Upravne enote Radovljica. Verjamemo v vseživljenjsko učenje, v vključevanje in povezovanje vseh generacij. Ponujamo široko paleto izobraževanj za pridobivanje poklicne in srednješolske izobrazbe ter znanja in spretnosti, ki vam pomagajo, da ostanete konkurenčni na delovnem mestu ali pa vam izboljšajo kvaliteto življenja in popestrijo proste trenutke. Smo organizacija, ki na inovativen, zabaven in poučen način združuje staro in mlado. Odlikuje nas vera v posameznika, saj verjamemo, da ima vsak izmed nas notranji potencial in željo po rasti ter osebnemu razvoju. Skrbimo za ranljive ciljne skupine. Že več kot 20 let izvajamo program PUM-O, ki je namenjen mladim, ki niso zaključili šole in so brezposelni. Otroci in mladi lahko svoj prostor najdejo v Mladinskem dnevnem centru KamRa. Starejši se uresničujejo na Univerzi za tretje življenjske obdobje in Medgeneracijskem centru Radol`ca in Bled. Tuja nam ni niti skrb za čebele, saj pod našim okriljem deluje tudi Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske. Nova znanja in izkušnje delimo tudi preko meja, saj sodelujemo v različnih mednarodnih projektih.

»SKRBIMO ZA VAS OD RANE MLADOSTI DO POZNE STAROSTI«

Ljudska univerza Radovljica
Kranjska cesta 4
4240 Radovljica

Telefon: 04 537 24 00
Mobilni telefoni: 040 550 370, 041 762 616, 040 810 467

Spletna stran: www.lu-r.si
E-naslov: lur.info@guest.arnes.si

Davčna številka: SI 10017399
Matična številka: 5052858000

IBAN SI56 0130 2603 0717 688 (Banka Slovenije Ljubljana)

Zaposleni

Mateja Rozman Amon, univ.dipl.soc.del.

Direktorica

Elektronski naslov:
mateja.rozman-amon@guest.arnes.si

Telefon:
04 5372415

Nika Cvetek

Samostojna strokovna delavka

Elektronski naslov:
info@kamra-radovljica.si

Telefon:
040 823 003

Silvija Debeljak

Administratorka

Elektronski naslov:
tajnistvo.lur@guest.arnes.si

Telefon:
040 810 467
04 5372400

Ana Dobnikar

Organizatorka izobraževanja odraslih

Elektronski naslov:
lur@guest.arnes.si

Telefon:
040 810 467
04 5372412

Barbara Dolničar Teul

Samostojna strokovna delavka

Elektronski naslov:
pum@siol.net

Telefon:
041 317 693
04 5372416

Gabrijela Humerca

Organizatorka izobraževanja odraslih

Elektronski naslov:
mcbled@guest.arnes.si

Telefon:
040 810 476

Špela Kalan Razinger

Samostojna strokovna delavka

Elektronski naslov:
cebelarski.center@gmail.com

Telefon:
031 628 499

Mija Ločniškar

Projektna sodelavka

Elektronski naslov:
mija.locniskar@guest.arnes.si

Telefon:
040 550 370

Nastja Merc

Organizatorka izobraževanja odraslih

Elektronski naslov:
pum@siol.net

Telefon:
041 317 693
04 5372430

Janez Albert Novak

Organizator izobraževanja odraslih

Elektronski naslov:
pum@siol.net

Telefon:
041 317 693
04 5372416

Aleksandra Samac

Samostojna strokovna delavka

Elektronski naslov:
kur@guest.arnes.si

Telefon:
040 810 467

Mojca Šolar Perko

Organizatorka izobraževanja odraslih

Elektronski naslov:
lur.info@guest.arnes.si

Telefon:
041 762 616
04 5372414

Jasmina Šubic

Organizatorka izobraževanja odraslih

Elektronski naslov:
info@kamra-radovljica.si

Telefon:
040 823 003

Peter Tegovski Rozman

Hišnik

Elektronski naslov:
cebelarski.center@gmail.com

Telefon:
031 628 499

Monika Valjavec

Organizatorka izobraževanja odraslih

Elektronski naslov:
pum@siol.net

Telefon:
041 317 693
04 5372416

Enote

PROJEKTNO UČENJE MLAJŠIH ODRASLIH (PUM-O)

Ljubljanska cesta 19 (prostori AMD) v Radovljici

Telefon:
(04) 537 24 30, (04) 537 24 16

Mobilni telefon:
041 317 693

Spletna stran:
https://lu-r.si/pum-o

Elektronski naslov:
info@pumoradovljica.si

Uradne ure:
vsak dan od 8.00 do 16.00 ure

MLADINSKI DNEVNI CENTER KAMRA

Ljubljanska cesta 19, 4240 Radovljica

Mobilni telefon:
040 823 003

Spletna stran:
http://www.kamra-radovljica.si

Elektronski naslov:
info@kamra-radovljica.si

Uradne ure:
vsak dan od 13.00 do 20.00 ure

MEDGENERACIJSKI CENTER BLED

Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260  Bled

Mobilni telefon:
040 284 550, 040 810 476

Spletna stran:
https://lu-r.si/izobrazevanja/medgeneracijski-programi/medgeneracijski-center-bled/

Elektronski naslov:
mcbled@guest.arnes.si

Uradne ure:
vsak dan od 8.00 do 16.00 ure

ČEBELARSKI RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER GORENJSKE

Rožna dolina 50a, 4248 Lesce

Telefon:
08 3857164

Mobilni telefon:
031 628 499

Spletna stran:
https://www.cricg.si

Elektronski naslov:
cebelarski.center@gmail.com

BOHINJSKA HIŠA

Mencingerjeva ulica 4, 4264 Bohinjska Bistrica

Mobilni telefon:

051 672 281

Spletna stran:
https://lu-r.si/izobrazevanja/medgeneracijski-programi/bohinjska-hisa/

Elektronski naslov:
bohinjskahisa@guest.arnes.si

 

Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa: Ljudska univerza Radovljica
Odgovorna uradna oseba: Mateja Rozman Amon, univ. dipl. soc. del., direktorica LUR,

Poštni naslov: Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

Elektronski naslov: mateja.rozman-amon@guest.arnes.si

Telefon: 04/5372415

Datum zadnje spremembe: 25.10.2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.lu-r.si
Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu Ljudske univerze Radovljica, Kranjska cesta 4, Radovljica, v času uradnih ur vsak delovni dan od 9.00 do 18.00.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami
V skladu z 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami, in sicer je možen dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički (klančina do stavbe in dvigalo v 1. nadstropje stavbe).

Prosilci se lahko zglasijo osebno na sedežu zavoda, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oziroma ustno obrazložimo.

Delni dostop
V skladu z: Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, 19. člen.

 

Podatki o organizaciji organa

 

Kratek opis delovnega področja zavoda: Ljudska univerza Radovljica je javni zavod za izobraževanje odraslih in opravlja svojo dejavnost na področju  upravne enote Radovljica, ustanoviteljica javnega zavoda je Občina Radovljica.

Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju izobraževanja odraslih in na podlagi Odloka o ustanovitvi Ljudske univerze Radovljica, št. DN UO, št. 188/14 z dne 24. 4. 2019 opravlja naslednje dejavnosti:

 • 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
 • 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
 • 85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
 • 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
 • 85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
 • 85.421 Višješolsko izobraževanje
 • 85.422 Visokošolsko izobraževanje
 • 01.490 Reja drugih živali
 • 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
 • 56.103 Slaščičarne in kavarne
 • 58.190 Drugo založništvo
 • 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 • 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 • 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 • 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
 • 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
 • 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 • 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
 • 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
 • 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 • 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 • 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 • 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 • 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
 • 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 • 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 • 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
 • 88.910 Dnevno varstvo otrok
 • 88.999 Drugo nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
 • 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 • 96.040 Dejavnosti za nego telesa
 • 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno številko 1432/91.

 

Organigram zavoda

 

Kontaktni podatki uradne osebe ali oseb pristojnih za posredovanje informacij

Uradna oseba: Mateja Rozman Amon, univ. dipl. soc. del., direktorica LUR

Poštni naslov: Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

Elektronski naslov: mateja.rozman-amon@guest.arnes.si

Telefon: 04/5372415

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa

 

Glavni predpisi z delovnega področja zavoda

Povezava na ministrstvo, pristojno za področje delovanja zavoda

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Druge povezave na državne registre:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje 

Državni izpitni center

Evropski socialni sklad

Andragoški center Republike Slovenije

Evropski register predpisov

Evropske uredbe

EU portal

Predpisi lokalnih skupnosti

Odlok o ustanovitvi Ljudske univerze Radovljica

Katalog lokalnih predpisov Občine Radovljica

Strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih

Regionalni razvojni program Gorenjske 2021-2027

Strategija razvoja Slovenije 2030

Digitalna Slovenija 2030

Letni program izobraževanja odraslih v RS 2023

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS za obdobje 2022–2030

Seznam strateških in programskih dokumentov zavoda

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod

 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o zunanjih pogodbenih delavcih
 • Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji)
 • Evidenca o vpisanih udeležencih izobraževanja
 • Evidenca pogodb o izobraževanju
 • Evidenca zapisnikov o izpitih
 • Evidenca o opravljenih zaključkih izobraževanja
 • Evidenca o priznavanju izobrazbe
 • Evidenca o izdanih javnih listinah

 

Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom

a) Srednje poklicno izobraževanje – SPI
Program: Trgovec
Program: Računalnikar
Program: Administrator

b) Srednje strokovno izobraževanje – SSI
Program: Ekonomski tehnik
Program: Gastronomija in turizem
Program: Tehnik računalništva

c) Poklicno tehniško izobraževanje – PTI
Program: Ekonomski tehnik

d) Poklicni tečaj – PT
Program: Ekonomski tehnik PT

e) Neformalno izobraževanje: predavanja, tečaji, delavnice, študijski krožki

f) Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih

Pogoji izobraževanja so objavljeni na spletni strani: https://lu-r.si/ ali v katalogu programov.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

– vprašanja o pogojih za vpis izobraževalne programe

– vprašanja o priznavanju izobrazbe oziroma predhodno pridobljenega znanja

Dostopnost