Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih

Splošno

Potrebujete nasvet na svoji izobraževalni ali poklicni poti? Skupaj bomo na našli pravo rešitev.

Od prvega januarja 2021 izvajamo svetovalno dejavnost kot javno službo. Svetovalna dejavnost je namenjena vsem odraslim, še posebej ranljivim ciljnim skupinam.

Temelji na načelih:

  • Vseživljenjskost izobraževanja in učenja.
  • Pravičnost in enakopravnost ter enake možnosti pri dostopu, obravnavi in doseganju izidov v učenju in izobraževanju.
  • Svoboda in avtonomnost pri izbiri poti, vsebine, oblik, sredstev in metod izobraževanja.
  • Ustvarjalnost in prilagodljivost ob upoštevanju kulturnih, socialnih in izobraževalnih značilnosti.

Svetovalna dejavnost zajema:

  • svetovanje pri vključevanju v formalna in neformalna izobraževanja in nadaljevanju izobraževanj,
  • informiranje,
  • ugotavljanje in dokumentiranje znanja,
  • karierno svetovanje,
  • strokovna podpora pri samostojnem učenju.

Telefon

04 537 24 12, 041 762 616

Kontaktna oseba

Mojca Šolar Perko

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje svetovalne dejavnosti Središča ISIO/ Središča SSU, Svetovalno središče LUR ter/ali dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno in/ali učno podporo, bomo odrasle ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, EMŠO in/ali datum rojstva, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča v Sloveniji in/ali v tujini, kraj in država rojstva, državljanstvo, kontaktne podatke (e-naslov in/ali telefonska številka), spol, starost, stopnja dokončane izobrazbe, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta odraslih. Posameznik osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanj opravi storitev svetovanja. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.  Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Ljudski univerzi Radovljica  vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na Ljudski univerzi Radovljica. Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

 

Dostopnost