BLOG

Obisk evropskega komisarja Nicolasa Schmita

27/02/2023

Poleg srečanj s predsednico države, predsednikom vlade, ministri, poslanci državnega zbora in socialnimi partnerji je komisar obiskal tudi dva projekta, podprta s sredstvi Evropske unije. Eden izmed izbranih projektov je bil tudi program PUM-O Projektno učenje mlajših odraslih, ki ga v Radovljici izvajamo že od leta 2000. Sofinanciran je tudi iz občin Zgornje Gorenjske. V Sloveniji deluje 12 skupin PUM-O (Ljubljana, Ajdovščina, Murska Sobota, Maribor, Velenje, Koper, Zagorje, Postojna, Škofja Loka, Slovenj Gradec, Celje).

Komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit je prišel s svojo ekipo. 🇪🇺 Pridružila sta se mu minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, župan Občine Radovljica Ciril Globočnik ter predstavniki ministrstev za vzgojo in izobraževanje, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za kohezijo in regionalni razvoj, predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje ter predstavnica Andragoškega centra Slovenije, ki je program PUM-O razvil.

Predstavili smo mu delovanje Ljudske univerze Radovljica, ki je ena izmed 35 ljudskih univerz v Sloveniji, združenih v javno mrežo pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje in je članica ZLUS – Zveze ljudskih univerz Slovenije. Začetki izobraževanja odraslih v Sloveniji segajo že 100 let nazaj. Ljudska univerza Radovljica deluje na področju upravne enote Radovljica. Na sedežu izvajamo poklicne in srednješolske programe za odrasle, Univerzo za tretje življensko obdobje, Medgeneracijski center Radol`ca, tečaje in razna usposabljanja, predavanja za zaposlene, brezposelne odrasle. Na Bledu poteka program Medgeneracijskega centra Bled, v Lescah upravljamo Čebelarski razvojno izobraževalni center ter V Radovljici na še eni lokaciji izvajamo Mladinski dnevni center KamRa ter PUM-O (Projektno učenje mlajših odraslih), ki ga obiskujejo udeleženci iz vse Zgornje Gorenjske.
Zbrane je nagovoril župan Občine Radovljica Ciril Globočnik in pohvalil delo Ljudske univerze Radovljica. Še posebej pa dejstvo, da smo od začetka delovanja PUM-a pomagali že več kot 900 mladim. Poudaril je pomembnost tovrstnih projektov, ki se posvečajo mladini ter pomembnost sredstev, ki jih EU namenja za delovanje le teh.
Pogledali so dokumentarni film, ki je nastal po resnični zgodbi nekdanje udeleženke programa PUM-O z naslovom Hočem živeti – I choose to live. https://www.youtube.com/watch?v=n-S5DzELdgw
Sledila je podrobnejša predstavitev dela v PUM-O Radovljica iz strani mentorjev PUM-O. Ob koncu mu je naša udeleženka Sara podarila punčko iz cunj Saro, ki izgleda tako kot ona. Punčke sicer nastajajo za projekt, ki ga vodi UNICEF.
Ob koncu je komisar Nicolas Schmit povedal, da je v Evropi okrog tri milijone mladih, ki niso vključeni nikamor in bi potrebovali tovrstno pomoč. Program PUM-O se mu zdi dobra praksa, ki bi jo bilo dobro uporabiti tudi v drugih evropskih državah. Govoril je tudi o problematiki duševnega zdravja v Evropi, ki se je v času epidemije še poslabšala. Hkrati je omenil nove ukrepe in programe, ki se pripravljajo za mlade, kot je https://year-of-skills.europa.eu/index_en
Ob koncu sta z ministrom podala še izjavo za medije in s tem se je obisk zaključil.
In addition to meetings with the President of the country, the Prime Minister, ministers, members of the National Assembly and social partners, the Commissioner also
visited two projects supported by European Union funds. One of the selected projects was the PUM-O Project Learning of Young Adults program, which has been implemented
in Radovljica since 2000. There are 12 PUM-O groups operating in Slovenia (Ljubljana, Ajdovščina, Murska Sobota, Maribor, Velenje, Koper, Zagorje, Postojna, Škofja Loka,
Slovenj Gradec, Celje).

Commissioner for Jobs and Social Rights Nicolas Schmit came with his team. He found out more about the program PUM-O Radovljica, which is financed from EU funds. 
He was joined by the Minister of Education Darjo Felda, the Mayor of Radovljica Municipality Ciril Globočnik and representatives of the Ministries of Education,
Work, Family, Social Affairs and Equal Opportunities and Cohesion and Regional Development, representatives of the Employment Agency of the Republic of Slovenia 
and a representative of Andragoški of the center of Slovenia, which developed the PUM-O program.

We introduced him the activities of Radovljica Adult Education centre, which is one of 35 Adult Education Centres in Slovenia, united in a public network under 
the Ministry of Education and Culture and a member of ZLUS - the Association of Folk Universities of Slovenia. The beginnings of adult education in Slovenia go back 
100 years.
The Mayor of the Municipality of Radovljica, Ciril Globočnik, addressed the gathering and complimented the work of the Asult Education Centre of Radovljica. 
Especially the fact that we have helped more than 900 young people since the beginning of programme PUM-O. He emphasized the importance of such projects, 
which are devoted to youth, and the importance of the funds allocated by the EU for the operation of these projects.
They watched a documentary film based on the true story of a former participant of the PUM-O program entitled I choose to live.

This was followed by a more detailed presentation of the work at PUM-O Radovljica by PUM-O mentors. At the end, our participant Sara gave him a Sara rag doll
that looks just like her. The dolls are being created for a project run by UNICEF.
At the end, Commissioner Nicolas Schmit said that there are around three million young people in Europe who are not involved anywhere and would need this kind of help.
He considers the PUM-O program to be a good practice that should also be used in other European countries. He also spoke about the mental health problem in Europe, 
which worsened during the epidemic. At the same time, he mentioned new measures and programs being prepared for young people, 
such as https://year-of-skills.europa.eu/index_en

At the end, he and the minister made a statement to the media, and that was the end of the visit.
O obisku komisarja si lahko preberete več na spodnjih povezavah:
https://slovenia.representation.ec.europa.eu/novice-dogodki/novice-0/obisk-komisarja-schmita-v-sloveniji-osredotocen-na-zaposljivost-mladih-druzbene-inovacije-2023-02-26_sl
https://www.gov.si/novice/2023-02-24-evropski-komisar-nicolas-schmit-na-delovnem-sestanku-pri-ministru-dr-dariu-feldi/
https://www.ess.gov.si/novica/komisarju-eu-predstavljen-program-pum-o-1/

 

FOTO: Janez Albert Novak

Dostopnost

Share This