Programi

Programi Univerze za tretje življenjsko obdobje

Programi na Univerzi za tretje življenjsko obdobje se bodo začeli v OKTOBRU 2022.

 

Večina programov traja 30 ur, za katere je cena 70 EUR z možnostjo plačila na dva obroka,le program Joga za zlata leta obsega 27 srečanj in stane 175 EUR (možnost plačila na tri obroke).

Kontakt

Telefon

04 537 24 00, 040 810 467

Kontaktna oseba

Silvija Debeljak

Angleščina

ZAČETNA ANGLEŠČINA

Izvaja: Simona Čeh

Začetek: ponedeljek, 3.10 ob 8.00

Tečaj je namenjen tistim, ki se niste še čisto nič učili angleško ali pa je bilo to pred mnogo leti in ste res pozabili že skoraj vse. Naučili se boste osnovnih veščin sporazumevanja v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot na primer spoznavanje, nakupovanje, opisovanje krajev in navad. Na koncu tečaja boste znali pripovedovati o preteklih dogodkih in uporabljati osnovne čase.

 ANGLEŠČINA 2

Izvaja: Simona Čeh

Začetek: sreda  28.9 ob 9.00

NADALJEVALNA ANGLEŠČINA 3 in 4

Izvaja: Tina Papler

Začetek: ponedeljek  3.10., ob 8.00

 

 

NAPREDNA ANGLEŠČINA S PROF. SIMONO ČEH

Začetek: ponedeljek, 3.10., ob 10.00

Najprej bomo ponovili in osvežili že usvojeno znanje iz angleškega jezika. Spoznali se bomo z najrazličnejšimi temami, ki vas zanimajo. Čas bomo namenili novemu besedišču, slušnemu in govornemu razumevanju ter angleškim časom. Delali bomo po učbeniku in delovnem zvezku.

 

 

 

 

 

 

ENGLISH WITH A NATIVE SPEAKER

Angleščina z naravno govorko

Izvajalka: Amy Oklikah

Začetek: 1. skupina, torek, 4.10., ob 13.30

           2. skupina, torek, 4.10., ob 15. 30

This course is specifically designed to improve conversational skills. Every alternate week, the lesson is split between authentic listening practice and group conversation, based on the current topic. Essential spontaneous reactions are improved and confidence increased. This course uses the ‘New English File’ Upper – intermediate text book, Workbook and MultiROM.

 

 

 

 

 

Nemščina

 ZAČETNA NEMŠČINA

Izvajalka: Tatjana Zupan

Začetek: SREDA,  5.10 ob 9.00

Prva stopnja je namenjena popolnim začetnikom brez predznanja nemščine. Vadili boste pravilno izgovorjavo in stavčno intonacijo, osvojili osnovno besedišče in slovnične strukture. Po končanem tečaju boste v nemščini znali predstaviti sebe in svojo družino, svoje interese in konjičke, razumeli boste enostavne recepte, se sporazumeli v restavraciji ali trgovini, se odzvali na vabilo ali voščilo in bili zmožni pokramljati ob skodelici kave o povsem vsakdanjih

NADALJEVALNA NEMŠČINA 3

Izvajalka: Jelena Alauf

Začetek: v oktobru

Tečajniki na tej stopnji že dobro poznajo nemški jezik. Najprej bomo ponovili in osvežili že usvojeno znanje iz nemškega jezika. Spoznali se bomo z najrazličnejšimi temami, ki vas zanimajo. Čas bomo namenili novemu besedišču, slušnemu in govornemu razumevanju.

 NAPREDNA NEMŠČINA 4, izvajalka JELENA ALAUF

Trajanje: 30 ur, začetek: v oktobru

Tečajniki na tej stopnji že dobro poznajo nemški jezik. Najprej bomo ponovili in osvežili že usvojeno znanje iz nemškega jezika. Spoznali se bomo z najrazličnejšimi temami, ki vas zanimajo. Čas bomo namenili novemu besedišču, slušnemu in govornemu razumevanju.

Francoščina

 ZAČETNA FRANCOŠČINA,  izvajalec Dimitri Duhannoy

Trajanje: 30 ur, začetek v oktobru

Tečaj je namenjen tistim, ki se niste še čisto nič učili francosko ali pa je bilo to pred mnogo leti in ste res pozabili že skoraj vse. Naučili se boste osnovnih veščin sporazumevanja v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot na primer spoznavanje, nakupovanje, opisovanje krajev in navad… Na koncu tečaja boste znali pripovedovati o preteklih dogodkih in uporabljati osnovne čase.

NADALJEVALNA FRANCOŠČINA

Izvajalec: Dimitri Duhannoy

Začetek: v oktobru

Program je namenjen udeležencem, ki že imajo nekaj predznanja. V programu se bodo spoznali z različnimi temami, usvajali novo besedišče, kot tudi slovnična pravila. 

NAPREDNA FRANCOŠČINA Z NARAVNIM GOVORCEM

Izvajalec: Dimitri Duhannoy

Začetek: v oktobru

Tečajniki na tej stopnji jezik že dobro poznajo in se znajo sporazumevati v večini vsakdanjih situacij, ko sogovornik govori razločno in uporablja standardno francoščino. Pri tem tečaju bo poudarek na konverzaciji v francoskem jeziku.

Španščina

 ZAČETNA ŠPANŠČINA

Izvajalka: Marcela Boben

Trajanje: 30 ur, začetek: petek, 23.9., ob 10.00

Spoznali boste osnove jezika, tako da se boste sposobni sporazumeti v vsakodnevnih situacijah. Znali se boste predstaviti, opisati sebe in svojo družino, povedati od kod prihajate, naročiti hrano v restavraciji in rezervirati sobo v hotelu. Spoznali boste tudi špansko kulturo in se zabavali ob igrah konverzacije, slušnega razumevanja, branja in pisanja

NAPREDNA ŠPANŠČINA

Izvajalka: Marcela Boben

Začetek: torek 20.9., ob 10.30

Na napredni španščini boste znanje še poglobili in razširili z uvajanjem zahtevnejšega besedišča in slovničnih struktur, stalnih besednih zvez in posebnosti jezika. Razvijali boste sposobnosti razumevanja težjih govornih in pisnih sporočil. Pridobili boste jezikovno avtonomijo, ki vam bo omogočila, da boste sami lahko širili svoje znanje; na potovanjih, s prebiranjem knjig in gledanjem filmov.

 

Italjanščina

ZAČETNA ITALIJANŠČINA

Izvajalka: Lea Novak Kolman

Začetek: začetek: ČETRTEK, 29.9., ob 11.00

Naučili se boste povedati osnovne stvari o sebi, opisati svoj dan in razumeli boste osnovna navodila. V začetni stopnji se postavijo osnovni temelji slovnice: samostalnik, pridevnik, členi ter uporaba sedanjika. Udeleženci ne potrebujete nobenega predznanja.

ITALIJANŠČINA 2

Izvajalka: Lea Novak Kolman

Začetek: četrtek, 29.9., ob 9.00

Na 2. stopnji se znanje sedanjika utrjuje, uporablja se ga tako pisno kot ustno. Spoznali boste nov čas, preteklik, in rabo svojilnih zaimkov. Znali boste opisati dogodke iz preteklosti. Naučili se boste opisati osebo, del srečanj pa bo namenjen pogovoru v italijanščini.

 

 

ITALIJANŠČINA 2,

Izvajalka: Tatjana Zupan

Začetek: ČETRTEK  6.10., ob 11.00

Naučili se boste povedati osnovne stvari o sebi, opisati svoj dan in razumeli boste osnovna navodila. V začetni stopnji se postavijo osnovni temelji slovnice: samostalnik, pridevnik, členi ter uporaba sedanjika. Predznanje ni potrebno.

 

ITALIJANŠČINA 3

Izvajalka: Lea Novak Kolman

Trajanje: 30 ur, začetek: sreda, 28.9., ob 11.00

V programu italijanščine 3 se utrjuje znanje, ki je bilo usvojeno v tem času. Pri slovnici boste utrdili še malo predloge ter spoznali še en preteklik (imperfetto) ter ga kombinirali z že poznanim preteklikom (passato prossimo). Vsako srečanje bo posvečeno tudi pogovoru. Nadaljevali boste s spoznavanjem italijanske kulture. Tudi branju krajših zgodb, člankov bomo posvetili nekaj časa.

 

NAPREDNA ITALIJANŠČINA S TATJANO ZUPAN

Trajanje:30 ur, začetek: sreda, 5.10 ob 11.00

Na napredni italijanščini boste znanje še poglobili. Obravnavali boste različne zanimive teme in zahtevnejša besedišča in slovnične strukture. Razvijali boste sposobnosti razumevanja težjih govornih in pisnih sporočil.

NAPREDNA ITALIJANŠČINA, izvajalka Lea Novak Kolman

Trajanje: 30 ur, začetek: sreda, 28.9., ob 9.00

Na napredni stopnji bomo obnovili že predelano snov iz preteklih let. Utrjevalo se bo na podlagi sosledice časov, tako pisno kot tudi ustno. Predstavljena bodo besedila z različnih področij, ki jih bomo brali in na podlagi katerih bomo gradili na konverzaciji. Ure si bomo popestrili s pogovori o aktualnih temah in z govornimi predstavitvami, za katere si boste temo izbrali sami.

 

 

Ruščina

ZAČETNA RUŠČINA

Izvajalka: Olga Boykovska

Začetek: petek, 7.10., ob 18.00

Program boste pričeli s pisanjem in branjem ruske abecede. Naučili se boste predstaviti sebe in druge ter obravnavali teme iz vsakdanjega življenja. Naučili se boste imena dni, mesecev, letnih časov, številk. Spoznali se boste z rusko kulturo, tradicijo in kuhinjo. S pomočjo dialogov in iger vlog boste usvajali novo besedišče. Pri slovnici se boste srečali s slovničnimi časi, z vprašalnicami, sklanjanjem samostalnika ter spreganjem glagolov.

 

 NADALJEVALNA RUŠČINA 3

Izvajalka: Olga Boykovska

Začetek: petek,  7.10., ob 16.30

V programu boste pridobili znanje iz tem, kot so restavracija, pritožbe in pohvale v restavraciji, plačila, javnega prometa, vrste in značilnosti javnega prometa v Rusiji, navodila kako vprašati za pot, kulturne razlike med potovanji. Obravnavali boste kako se prijaviti in odjaviti v hotelu, pritožbe in pohvale, pogovor po telefonu v ruščini, ura in čas. Pri slovnici boste obravnavali glagolsko osebo, število, spol, glagolski čas, sestavljeni in nesestavljeni prihodnjik, glagolski naklon in glagole premikanja

NAPREDNA RUŠČINA

Izvajalka: Olga Boykovska

Začetek: petek 7.10., ob 15.00

Nadaljevali boste s snovjo, obravnavali boste različne teme, kot so naročanje v hotelu, prijava in odjava, pogovor po telefonu. Pri obravnavi teme Potovanje po Sloveniji boste obravnavali kulturne znamenitosti Slovenije. Ekskurzija po mestu, kako vprašati za pot in podobno. Pri slovnici boste obravnavali glagolsko osebo, število, spol, glagolski čas, sestavljeni in nesestavljeni prihodnjik, glagolski naklon glagole premikanja, vrste prislova, stopnjevanje kakovostnih prislovov, skladenjska vloga: prislovna določila, predlog in medmet.

Umetnostna zgodovina

UMETNOSTNA ZGODOVINA

izvajalka: Ana Marija Kunstelj

Trajanje: 30 ur, začetek: 4.10., vsak drugi torek, ob 17.00

Umetnostna zgodovina je svojevrsten način potepanja skozi čas. Zgodovinski dogodki so okvir, ki lahko pomaga umetniška dela različnih obdobij razumeti, za njihovo pravilno dojemanje pa je potrebno ta okvir napolniti z razumevanjem duhovnega ozračja, estetike, ikonografije, razvoja stila ter filozofskih in verskih tokov določenega časa. Pri urah umetnostne zgodovine na Ljudski univerzi v Radovljici že več let počasi potujemo skozi čas in raziskujemo umetnostne spomenike zahodnoevropske umetnosti. V šolskem letu 2022/23 bomo začeli s skrivnostnimi romanskimi iluminiranimi rokopisi, dragulji pismenosti, znanja in umetnosti srednjega veka. Z njihovo pomočjo si lahko ustvarimo dokaj dobro sliko o slikarstvu tega obdobja, kljub temu, da se je ohranilo relativno malo stenskih poslikav, še manj pa tabelnih slik. Potem pa nas čaka široko polje gotske umetnosti: raziskovati ga bomo začeli z arhitekturnimi spomeniki zibelke gotske umetnosti – Francije. Vedno hkrati s kronološkim pregledom delamo tudi celostne analize likovnih del različnih obdobij. Tekom leta si gremo ogledat kakšno zanimivo razstavo in gremo na strokovno/zaključno ekskurzijo – če nam razmere to dopuščajo. 

 

Zgodovina

ZGODOVINA

Izvajalka: Ana Jevševar

Trajanje: 30 ur, začetek: petek, 7.10., ob 9.00

V izobraževalnem programu Zgodovina bomo v tem šolskem letu obravnavali meščanstvo in meščani  19. stoletje in prehod naprej.

Slovensko znanstveno življenje v 19.st. do 1.sv. vojne, posamezniki, društva, delo, kariere na uglednih evropskih univerzah.

Dela, ki so vplivala na razvoj slovenske znanstvene terminologije.

Slovenska umetnost in njeni ustvarjalci.

stoletje je čas vzpona, konjukture, kot tudi občasnih kriz.

Nekajletne prehrambene krize. Lakote v posameznih mikrookoljih na Slovenskem v 19. stoletju

Gospodarska primerjava slovenskih dežel z ostalimi avstrijskimi in ogrskimi deli Avstro-Ogrske.

Slovenci in vojska-politične igre ljubljanskega mestnega sveta v tem času.

Velika reorganizacija vojske, prelom stoletja, novi časi.

Slovenski generali in admirali v AO vojski.

Tehnološka odkritja v širšem evropskem prostoru in slovenski delež v njih.

Pri odkrivanju sveta smo sodelovali tudi Slovenci.

Nacionalna emancipacija in Slovenci.

Razlike med modernim preporodom med Slovenci in Hrvati.

Krepitev južnoslovanske ideje med Slovenci.

Prestolonaslednikova smrt ali prakatastrofa 20. stoletja.

Slovenska politika in politiki v času zadnjega habsburškega cesarja Karla.

 

 

Joga za zlata leta

JOGA ZA ZLATA LETA

izvajalka: Helena Žitnik

Trajanje: 27 srečanj, začetek: četrtek, 6.10., ob 8.00 v Čebelarskem centru Lesce

Cena: 175 EUR (na tri obroke)

Joga za zlata leta je namenjena vsem, ki se želite v tretjem življenjskem obdobju posvetiti sebi in narediti več za svoje zdravje. Poleg telesnih vaj (asan) vključuje tudi blagodejne tehnike sproščanja in dihalne tehnike. Vaje so skrbno izbrane, primerne za vašo starostno skupino in ciljno usmerjene za povečanje vitalnosti. Program vadbe je narejen na osnovi upoštevanja specifičnih lastnosti zlatih let in omejitev, ki jih prinašajo. Telesu prisluhnemo in vaje izvajamo le znotraj meja udobnosti. Napredujemo postopoma in sistematično, zahtevnost stopnjujemo s tempom, ki ga dovoljuje telo. Joga je primerna za vse, za ženske in moške, zato vabljeni oboji.

Accessibility Toolbar