Erasmus za mlade podjetnike

Alejandro Narvaez v Čebelarskem razvojno izobraževalnem centru Gorenjske

Aprila 2019 smo na Ljudski univerzi Radovljica prejeli klic Sebastjana Rose iz Univerze na Primorskem, če bi bili pripravljeni gostiti mladega podjetnika iz Španije, s Kanarskega otoka Las Palmas, v Čebelarskem centru v Lescah. Po kratkem razmisleku smo se odločili, da bomo sodelovali v projektu in Alejandru Narvaezu omogočili učenje o čebelarstvu v našem okolju.

Program Erasmus za mlade podjetnike je program Evropske unije, ki že 10 let bodočim in mladim evropskim podjetnikom pomaga pridobiti podjetniške veščine, znanja in spretnosti za ustanovitev in/ali uspešno vodenje malega podjetja v Evropi. Novi/bodoči podjetniki pridobivajo in si izmenjujejo podjetniško znanje ter poslovne zamisli z izkušenim tujim podjetnikom, pri katerem se usposabljajo in z njim sodelujejo od minimalno enega do maksimalno šest mesecev. Izmenjavo delno sofinancira Evropska komisija.

Univerza na Primorskem je ena izmed najbolj izkušenih Erasmus lokalnih kontaktnih točk programa Erasmus za mlade podjetnike v Sloveniji in EU, ki že 10 let uspešno podpira bodoče in mlade podjetnike pri njihovih prizadevanjih za nabiranje podjetniških veščin, izkušenj ter dvig podjetniških kompetenc in znanj pri izkušenih podjetnikih v tujini, predvsem v EU. Kot lokalna kontaktna točka programa promovira in informira zainteresirane o programu, bodočim in mladim podjetnikom pomaga pri vključevanju v program ter izpeljavi celotnega postopka od e-registracije prek iskanja ustreznega podjetnika gostitelja, skupne priprave programa usposabljanja ter podpisa Erasmus pogodbe in sofinanciranja usposabljanja v tujini.

S tem programom želijo pomagati slovenskim mladim in bodočim podjetnicam/-kom, da se opolnomočijo s podjetniškim znanjem, praktičnimi podjetniškimi veščinami in si pridobijo ustrezne kompetence s katerimi bodo bolje in bolj uspešno vodili njihovo mlado podjetje ali se s pridobljenimi znanji in izkušnjami lažje odločali za ustanovitev podjetja. Prav tako pa želimo spodbujati slovenske izkušene podjetnice in podjetnike, da se v program vključijo kot podjetniki gostitelji ter postanejo mentorji mladim in bodočim tujim podjetnikom. Cilj je, da spodbujamo izmenjavo oz. pretok podjetniških znanj in veščin iz izkušenih podjetnikov na mlade in bodoče podjetnike s ciljem uspešnejšega vodenja podjetij novih podjetnikov ter podjetniškega povezovanja s ciljem uspešnejšega poslovanja izkušenih slovenskih podjetnikov in vzpostavljanja novih poslovnih priložnosti v tujini.

Mladi podjetnik Alejandro Narvaez

Alejandro je v Sloveniji preživel šest mesecev. V čebelarskem centru je sodeloval z upravnico Špelo Kalan Razinger, pri delu v satnišnici pa s Petrom Tegovski Rozman. V tem času je v Čebelarskem centru v Lescah pomagal pri organizaciji različnih dogodkov, postavitvi in otvoritvi razstav. Spoznal je vse čebelarske organizacije, ki so prisotne v centru (Čebelarska zveza Slovenije, Čebelarska zveza Gorenjske in Čebelarsko društvo Radovljica), z njimi navezal stike in spoznal njihovo delovanje v centru. Prisoten je bil tudi na dogodkih izven centra, kjer se je predstavljal Čebelarski center Gorenjske (stojnica na Medenih dnevih v Radovljici). Spoznal je zgodovino slovenskega čebelarstva (Čebelarski muzej Radovljica in Etnografski muzej v Ljubljani). Prevedel je tekst na promocijski zgibanki Čebelarskega centra v španski jezik in tudi drugače s svojimi predlogi sodeloval pri promocijskih tekstih v raznih turističnih brošurah in promocijskih objavah na družabnih omrežjih. Na tečaju managementa se je usmerjeno posvetil svojemu poslovnemu načrtu in oblikovanju logotipa.

Spoznal je kako poteka senzorično ocenjevanje medu. Sodeloval je tudi pri točenju medu, ki je bil pridelan v čebelnjaku pri Čebelarskem centru, filtriranju in polnjenju v kozarce. Tako je dobil praktično znanje o tem kako se pridobiva med (od satja v panju do kozarcev), higienskih standardih in kako mora biti kozarec z medom označen.

Sodeloval je v satnišnici. Pomagal je pri sprejemu voska, ko so ga čebelarji pripeljali v center in spoznal proces predelave čebeljega voska v satne osnove, ki jih čebelarji potem uporabljajo pri svojem delu s čebelami.

Z lokalnimi čebelarji je vzpostavil nekaj kontaktov, pri Blažu Ambrožiču se je učil tudi na terenu. Naučil se je, kako se pripravijo okvirji s satnicami (ožičevanje, vtapljanje satnic). Pri čebelarjih je v spomladanskem času pregledoval čebelje družine, pridobil znanje, na koliko časa je potrebno pregledovati čebele, na kaj mora biti pozoren, kakšni so ukrepi, da je razvoj čebelje družine dober. Prisoten je bil tudi ko so čebele rojile spoznal kako se roj ulovi in vstavi v nov panj.

Sodeloval je pri projektu Semenjalnice z dr. Majo Kolar in na biodinamičnem vrtu v Radovljici. Tam je pridobil znanje o vzgoji in tretiranju rastlin po načelih biodinamike, o pridobivanju in pripravi semen za skladiščenje ter o pridobivanju in sušenju zelišč. Pomagal je urejati medoviti vrt ob Čebelarskem centru in sodeloval tudi na terenski delavnici na medovitem vrtu pod vodstvom dr. Sabine Šegula.

Pomagal je pri vodenju skupin turistov, šolskih skupin ter posameznikov, ki si Čebelarski center ogledajo v izobraževalne namene. Pomagal je pri organizaciji delavnic za otroke ter pri drobnih popravilih in vzdrževanju centra..

Alejandro bi rad doma v Španiji, v pokrajini Andaluzija, odprl lastno podjetje in se ukvarjal s čebelarstvom in čebelarskim turizmom.

Erasmus for young entrepreneurs

In April 2019 we have received a phone call from Sebastjan Rosa from the University of Primorska if we could host a young entrepreneur from the city of Las Palmas de Gran Canaria in the Canary Islands of Spain who wants to improve his knowledge about beekeeping. We decided to cooperate in the project and offer support to Alejandro Narváez in the Beekeeping centre in Lesce and enable him to learn about the beekeeping in Slovenia.

Programe Erasmus for young entrepreneurs is a programme of European Union that for the past ten years enables young European entrepreneurs gaining entrepreneur skills and knowledge to start and lead their own business. Future entrepreneurs are gaining experiences, knowledge and ideas abroad from minimum one month to maximum six months’ time. The exchange is fully financed by European commission.

University of Primorska is one of most experienced Erasmus contact points for Erasmus for young entrepreneur’s programme in Slovenia and EU. It has been ten years since we started supporting young entrepreneurs in gaining their entrepreneur’s skills and raising their entrepreneur’s competence and knowledge with experienced entrepreneurs in Europe. As local point, the University of Primorska is promoting and informing all that are interested in the programme, helps future and young entrepreneurs to include in the programme and to conduct the whole procedure from e-registration through looking for a suitable host, preparation of the training programme till the signing of Erasmus contract and funding training abroad.

With this programme they want to help young Slovenian and foreign entrepreneurs to empower themselves with knowledge, practical skills and gain proper competences in order to decide to start their own company and lead it more successfully. In the same time, they wish to encourage Slovenian experienced entrepreneurs to join the programme as hosts and become mentors to their young future entrepreneurs. The goal is to encourage the pass entrepreneur’s knowledge and skills to the young entrepreneurs with the goal of successful leading of the companies, connecting different companies and establishing new business opportunities abroad.

Young entrepreneur Alejandro Narváez

Alejandro spent six months in Slovenia. He spent most of the time in the Beekeeping centre of Gorenjska, where he cooperated with the manager, Špela Kalan Razinger, and Peter Tegovski Rozman in the beeswax processing plant. He helped with the reception of beeswax that beekeepers brought to the Centre and also learned how beeswax is processed and transformed into honeycomb foundations that beekeepers need for their work.

He helped with organisation of different events, setting exhibitions and opening exhibitions. He got to know all beekeeping organisations present in the Centre (Beekeeping association of Slovenia, Beekeeping association of Gorenjska and local Beekeeping association of Radovljica). He established contacts with them, got to know their role and activities in the Beekeeping Centre.

By attending on events outside Centre, he got to know in which way Beekeeping Centre is promoting itself (e.g. Days of Honey in Radovljica)

He learned about the history of beekeeping in Slovenia in the Beekeeping museum in Radovljica and Ethnographical museum in Ljubljana.

He also gave contribution of his knowledge by translating the text on the promotional materials of the Beekeeping Centre into Spanish language and made suggestions about other texts in promotional brochures, social media posts.

Attending individual marketing course he dedicated time to focus and develop his own business plan and designing a logotype.

When Slovenian sensorial competition took place in the Centre, he got internal insight how samples of honey are evaluated by special commission.

He participated in harvesting honey from the centre’s hives and filling the honey into jars, so he basically saw the whole line; from honey combs to the jars filled with honey. He learned about hygienic standards and how to properly label the jars.

After making contacts with the local beekeepers, he did some field work with the local beekeeper Blaž Ambrožič. He learned how to fix honeycomb foundations into frames (wiring, melting wax foundations onto wires). He was inspecting bee colonies in spring time, gained knowledge about how often this has to be done, on what you have to pay attention to, what are the actions in order to have strong bee colonies. He was also present when the bees were swarming and learned how to catch a bee swarm and place it into a new hive. He cooperated in the seed project with dr. Maja Kolar, in biodynamical garden in Radovljica. He gained knowledge about raising and nurturing plants by the biodynamical principles, about harvesting and preparing seeds for storage and about harvesting and drying herbs. He helped arranging the honey garden by the Beekeeping Centre and cooperated in the outdoor workshop conducted by dr. Sabina Šegula.

He helped to lead tourist groups, groups of school children, teenagers and individuals who come in the Beekeeping Centre for educational purposes. He helped with organising workshops for children and with small repairs maintaining the Beekeeping Centre building.

We hope that Alejandro can start his own business related to beekeeping in Spain with success.

Erasmus para jóvenes emprendedores

En abril de 2019 recibimos una llamada telefónica de Sebastjan Rosa de la universidad de Primorska si podíamos hospedar un joven emprendedor de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias, España) que quería mejorar sus conocimientos sobre la apicultura. Decidimos cooperar con el proyecto y ofrecer soporte a Alejandro Narváez en el Centro Apícola de Lesce y facilitarle el aprendizaje sobre la apicultura en Eslovenia.

El programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de la Unión Europea que durante los últimos diez años permite a los jóvenes emprendedores europeos adquirir habilidades y conocimientos para emprender sus propios negocios. Los futuros emprendedores obtienen experiencia, conocimiento e ideas durante un mínimo de un mes a un máximo de seis. El intercambio está financiado íntegramente por la comisión europea.

La universidad de Primorska es una de las más experimentadas como punto de contacto para el programa de Erasmus para Jóvenes Emprendedores en Eslovenia. Han pasado diez años desde que empezamos a apoyar a los jóvenes emprendedores en su adquisición de experiencia e incentivar sus competencias y conocimientos como emprendedores gracias a empresarios experimentados en Europa.

Como punto local, la universidad de Primorska está promoviendo e informando a todos los interesados en el programa, ayuda a futuros jóvenes emprendedores a participar en el programa de Erasmus y llevar a cabo todo el proceso desde el registro online hasta la búsqueda de un anfitrión adecuado, la preparación del programa de formación hasta la firma del contrato del Erasmus y financiación de la formación en el extranjero.

Con este programa, quieren ayudar a los jóvenes emprendedores eslovenos y extranjeros a capacitarse con el conocimiento, habilidades prácticas y la adquisición de competencias adecuadas para que decidan iniciar su propia empresa y liderarla de la forma más exitosa. Al mismo tiempo, desean alentar a los empresarios experimentados eslovenos a unirse al programa como anfitriones y convertirse en mentores de los jóvenes emprendedores.

El objetivo es fomentar ese intercambio de conocimientos y habilidades de los empresarios a los jóvenes emprendedores con el objetivo de liderar satisfactoriamente sus empresas y establecer contacto entre ellas además de establecer nuevas oportunidades de negocio en el extranjero.

Alejandro Narváez, un joven emprendedor

Alejandro pasó seis meses en Eslovenia, pasando la mayor parte del tiempo en el centro apícola de Gorenjska donde cooperó con la gerente Špela Kalan Razinger y Peter Tegovski Rozman de la planta de procesado de cera de abejas. Ayudó con la recepción de la cera que trajeron los apicultores al centro y también aprendió como es el proceso donde la cera se transforma en los paneles que necesitan los apicultores para su trabajo. Cooperó con la organización de diferentes eventos, montando e inaugurando diferentes exposiciones. Conoció todas las organizaciones apícolas existentes, la Asociación Apícola Eslovenia, la Asociación de apicultura de Gorenjska y la Asociación Local de apicultura de Radovljica. Estableció contacto con ellos conociendo su papel y actividades en el Centro Apícola de Lesce.

Al asistir a eventos en diferentes lugares como el del Día de la Miel de Radovljica, conoció la forma en la que se promueve el Centro Apícola. Aprendió sobre la historia de la apicultura en Eslovenia gracias a los diferentes museos de Ljubljana. Contribuyó con las traducciones del material promocional del Centro Apícola al idioma español y aportó sugerencias sobre mejoras de los mismos y en las publicaciones en las redes sociales.

Asisitó a un curso de márketing personalizado y pudo dedicar tiempo para desarrollar su propio plan de negocios y diseño de un logotipo.

Cuando el personal de la Competición Sensorial Eslovena de Miel estuvo en el Centro Apícola, participó en su realización y obtuvo una visión interna de como son evaluadas las muestras de miel por la comisión especial.

Participó en la recolección de miel de las colmenas del Centro Apícola y en su envasado así como los estándares de higiene y etiquetado de los frascos por lo que fue partícipe de todo el proceso, desde los panales de miel hasta su presentación final.

Tras haber establecido contactos con los apicultores locales, realizó trabajos de campo con el apicultor local Blaž Ambrožič. Aprendió a montar la cera estampada en los paneles (el hilado del marco y la fundición de la cera en los hilos de metal). Obtuvo experiencia en la inspección de colmenas en verano sobre la frecuencias con que se debe realizar, a lo que se debe prestar atención y las acciones a realizar en las colmenas de abejas para mantenerlas sanas y fuertes. Así mismo estuvo presente en la enjambrazón de las abejas y como capturar los enjambres para formar una colmena nueva.

Participó en el proyecto de semillas con la Doctora Maja Kolar en el jardín biodinámico de Radovljica donde adquirió conocimientos sobre el cultivo de plantas y tratamientos necesarios bajo los principios biodinámicos además de la recolección y selección de semillas, su almacenaje y conservación y la recolección y secado de plantas aromáticas para la realización de infusiones. Ayudó a organizar el jardín de plantas melíferas en el Centro Apícola y cooperó en talleres con la Doctora Sabina Šegula.

También colaboró como guía de grupos de turistas de diferentes nacionalidades, grupos de escolares, adolescentes y otras personas que han visitado el Centro Apícola con fines educativos además de la organización de talleres para niños y con reparaciones de mantenimiento.

Deseamos que Alejandro pueda comenzar su propio negocio relacionado con la apicultura en España con éxito.

Dostopnost