Erasmus+ Mobilnost osebja v izobraževanju odraslih

Erasmus+ KA1 – Mobilnost osebja in učečih se v izobraževanju odraslih

Projekti mobilnosti za učeče se in osebje so ena izmed akcij ključnega ukrepa 1 – Mobilnost posameznikov, ki se izvajajo preko nacionalne agencije Erasmus+ za izobraževanje, usposabljanje in šport – CMEPIUS.

Program Erasmus+ v okviru ključnega ukrepa 1 omogoča posameznikom mobilnost v tujini. Takšna mobilnost je namenjena osebnemu in strokovnemu razvoju posameznika, ki ga podpira vaša izobraževalna institucija.

Mobilnosti se lahko udeležijo posamezniki, ki so vključeni v izobraževanje in usposabljanje na naši ljudski univerzi – paleta vključenih posameznikov in institucij je zelo široka in vključuje zaposlene, zunanje izvajalce, učeče se odrasle in drugo podporno osebje.

Glavni cilj mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma. Poleg neposrednih vplivov na posameznike, aktivnosti znotraj projektov prinesejo pozitivne spremembe in razvojne premike tudi znotraj sodelujočih institucij ter prispevajo k inovacijam in prenovi sistema izobraževanja v Sloveniji.

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma. Poleg neposrednih vplivov na posameznike pa naj bi aktivnosti znotraj projektov prinesle pozitivne spremembe in razvojne premike tudi znotraj sodelujočih institucij oz. organizacij ter ne nazadnje tudi inovacije in prenovo samih sistemov izobraževanja.

Več o Erasmus+.

Akreditacija Erasmus+ na področju splošnega izobraževanja odraslih (1.1.2023 – 31.12.2027)

Ljudska univerza Radovljica je od leta 2023 nosilka Akreditacije Erasmus+ na področju izobraževanja odraslih (od 1.1.2023 do 31.12.2027). V okviru naše akreditacije smo si zastavili dva cilja:

 • izboljšati kakovost poučevanja in učenja v programih izobraževanja odraslih;
 • prepoznati potrebe in interese udeležencev in oblikovati ustreznih izobraževalnih programov in načinov svetovanja.

Z mobilnostmi osebja in kasneje učečih se v izobraževanju odraslih bomo izboljšali, nadgradili in dopolnili učne metode in orodja, ki jih uporabljamo pri delu z odraslimi, s katerimi bomo novo znanje prikazali na drugačen, bolj zanimiv in interaktiven način. S tem želimo izboljšati kakovost poučevanja in učenja, povečati motivacijo za vključevanje in vztrajanje v izobraževanju ter zmanjšati osip.

Pri našem delu se srečujemo z zelo heterogenimi in različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami. Strokovni delavci se moramo nenehno prilagajati in dodatno usposabljati, da smo sposobni zaznavati potrebe naših udeležencev. Delo po ustaljenih rutiniranih vzorcih ni primerno, saj živimo v hitro se spreminjajoči družbi. Pomemben je celostni pristop, kjer upoštevamo vse vidike udeležencev, saj s tem lažje razumemo potrebe naših ciljnih skupin, jim ustrezno svetujemo in za njih pripravimo primerne programe.

Že izvedeni Erasmus+ KA1 projekti Ljudske univerze Radovljica: 

 • Pridobi znanje za boljše delo z odraslimi (1.1.2022 do 31.12.2022)

Na razpisu Erasmus+ KA 122 – ADU, ki je potekal preko CMEPIUS – Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, je Ljudska univerza Radovljica pridobila EU sredstva za pet mobilnosti za zaposlene strokovne delavke na LUR. Akcija KA122-ADU je namenjena mobilnosti osebja v splošnem izobraževanju odraslih za neakreditirane institucije.

Naslov projekta je Pridobi znanje za boljše delo z odraslimi in bo potekal od 1.1.2022 do 31.12.2022. Štiri zaposlene bodo odšle na strukturiran tečaj na Islandijo, ena pa na Finsko.

V izobraževalne programe in podporne storitve na LUR se vključujejo udeleženci z zelo različnimi predznanji, izkušnjami, dojemanjem in osebnostnim ozadjem. So odrasle in izdelane osebnosti, kar privede do različnega odnosa do učenja.  Poleg tega globalizacija, digitalizacija in njuni pritiski zahtevajo drugačno, raznoliko izobraževanje in ni več cilj le prenašanje znanja, ampak vedno bolj učenje ljudi, kako naj se učijo in rešujejo probleme, staro zanje pa združujejo z novim.

Zaradi vsega tega opažamo potrebo po dodatnem usposabljanju pedagoškega in nepedagoškega osebja, pridobivanju in spoznavanju novih učnih metod in orodij ter kako še bolj kakovostno organizirati učni proces. Potreba po dodatni usposobljenosti osebja se kaže v tem, da bi izvajalci in organizatorji izobraževanja odraslih pridobili nove kompetence, izkušnje in znanja za bolj poglobljeno prepoznavanje potreb udeležencev programov, večjo prepoznavnost in raznolikost med njimi in kako posameznike motivirati za učenje. Zaradi raznolikosti udeležencev je težko doseči homogenost učne skupine in prilagoditi učni proces na ta način, da vsak posameznik doseže oziroma izrabi največji potencial. Kažejo se tudi potrebe po novih učnih metodah in orodjih, preko katerih bi novo znanje prikazali na drugačen, bolj zanimiv način, ki bi udeležence pritegnile in bi vztrajali pri dokončanju izobraževanja. Glavni cilji projekta so torej:

 • IZBOLJŠATI KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA, TAKO POUČEVANJA KOT UČENJA
 • UČENJE NOVIH METOD IN IZBOLJŠEVANJE METOD POUČEVANJA IN UČENJA
 • POVEČATI MOTIVACIJO IN VKLJUČEVANJE UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJ
 • ZMANJŠATI OSIP UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV
 • PREPOZNATI POTREBE IN INTERESE UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJ
 • ORGANIZACIJA PRIMERNIH, USTREZNIH PROGRAMO GLEDE NA POTREBE UDELEŽENCEV

 

 • Stopi iz učiteljskega okvira v kreativno delo z odraslimi 2 (1.9.2018 do 31.8.2019)

Od 1.9.2018 do 31.8.2019 smo izvajali nov Erasmus+ projekt z naslovom Stopi iz učiteljskega okvira v kreativno delo z odraslimi 2, kjer smo nadaljevali prvi projekt in smo na mobilnosti poslali nove tri izvajalke programov za izobraževanje odraslih. Dve izvajalki sta odšli v Barcelono, Španija, ena pa v Italijo v Bologno.

Izvajalka, ki poučuje v programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja za odrasle se bo udeležila programa za naslovom “Classroom Management Solutions for Teachers”. Udeleženci teh programov so dejansko osipniki, ki niso dokončali rednega šolanja. So izjemno nemotivirani, imajo strah in odpor do izobraževanja, večinoma so že zaposleni, nekateri imajo družine. Na usposabljanju bo pridobivala nova znanja in kompetence; kako upravljati z učno skupino v razredu, jih opazovati, spoznavanje novih tehnik in orodij za delo v razredu, postavljanje pravil, kako povečati motivacijo pri udeležencih izobraževanja odraslih. Izvajalka programa Gibanje za zdravje se bo udeležila usposabljanja “Yoga and meditation for educators: be a great teacher, be your best self.” Kot je napisano že v evropskem razvojnem načrtu, se zaposleni odrasli soočajo z veliko stresa v vsakdanjem življenju, zato so tovrstni programi zelo dobro obiskani. Najbolj jo zanima, kako udeležencem prenesti znanje o gibanju, kot o orodju za obvladovanje stresa, zato bo na usposabljanju pridobila nove učne metode za doseganje teh ciljev. Izvajalka, ki poučuje angleščino in francoščino v programih Univerze za tretje življenjsko obdobje, tečajih za zaposlene, za mladino in v medgeneracijskih programih se bo udeležila usposabljanja z naslovom “Innovative teaching methods for teachers, school and adult education.” Inovativne učne metode dokazano povečujejo napredek učečih se. Srečuje se tudi s heterogenostjo v učnih skupinah, kar pomeni, da imajo učeči se različna predznanja, izkušnje in sposobnosti za učenje.

 • Stopi iz učiteljskega okvira v kreativno delo z odraslimi (1.6.2017 – 31.5.2019)

Ljudska univerza Radovljica je izvajala v okviru programa Erasmus+ projekt Stopi iz učiteljskega okvira v kreativno delo z odraslimi, ki je trajal od 1.6.2017 do 31.5.2019. Pri svojem delu in izkušnjah, ki jih imamo na različnih področjih dela z odraslimi, opažamo, da se potrebe in interesi ljudi spreminjajo. Globalizacija in njeni pritiski zahtevajo drugačno, raznoliko izobraževanje, zato cilji izobraževanja niso več le prenašanje znanja. Cilj postaja vedno bolj učenje ljudi, kako naj se učijo in rešujejo probleme, staro znanje pa združujejo z novim. Zaradi tega na naši organizaciji neprestano iščemo nove metode dela in izboljšujemo kakovost poučevanja odraslih. V izobraževalne programe se vključujejo udeleženci z zelo različnim predznanjem, izkušnjami, dojemanjem in osebnostim ozadjem. So odrasle in izdelane osebnosti, kar pa privede do različnega odnosa do učenja. Zaradi vsega tega opažamo potrebo po dodatnem usposabljanju osebja, pridobivanju in spoznavanju novih učnih metod in orodij ter kako še bolj kakovostno organizirati učni proces.

Na mobilnosti bomo poslali tri izvajalke naših izobraževalnih programov, ki poučujejo različne ciljne skupine (osipniki, mladi, starejši, starejši zaposleni, medgeneracijske skupine). Ena izvajalka bo odšla na Tenerife, Puerto de la Cruz, ena v Barcelono v Španijo in tretja v Italija, kraj Citta di Castelo. Ena udeleženka se bo vključila v program usposabljanja na temo socialno kulturnega dela, druga se bo udeležila intenzivnega tečaja italijanskega jezika za učitelje italijanščine, tretja pa se bo usposabljala na področju upravljanja raznolikih skupin na področju izobraževanja odraslih.

Naša organizacija bo vključila pridobljene kompetence in izkušnje pri nadaljnjem izobraževanju in izvajanju projektov (Znanje nas aktivira, Medgeneracijski center, Mladinski dnevni center KamRa). Hkrati pa bodo udeleženke projekta znanje uporabile tudi v vsakdanjem življenju in situacijah za svoj osebni razvoj.

Aktualni dogodki

Erasmus+ v Splitu: Naj jezik ne bo ovira!

Erasmus+ v Splitu: Naj jezik ne bo ovira!

Ljudska univerza Radovljica je od leta 2023 nosilka Akreditacije Erasmus+ na področju izobraževanja odraslih (od 1.1.2023 do 31.12.2027). V okviru naše akreditacije smo si zastavili dva cilja: izboljšati kakovost poučevanja in učenja v programih izobraževanja...

Pogled “čez planke” je vedno dobrodošel – mobilnost na Finskem

Pogled “čez planke” je vedno dobrodošel – mobilnost na Finskem

V septembru 2022 sem se v okviru Erasmus+ projekta Pridobi znanje za boljše delo z odraslimi udeležila enotedenskega izobraževanja na Finskem v Helsinkih v organizaciji Europass Teacher  Academy z naslovom »Spoznavanje finskega izobraževalnega modela«. Projekt Pridobi...

Galerija

Erasmus+ v Splitu: Naj jezik ne bo ovira!

Erasmus+ v Splitu: Naj jezik ne bo ovira!

Ljudska univerza Radovljica je od leta 2023 nosilka Akreditacije Erasmus+ na področju izobraževanja odraslih (od 1.1.2023 do 31.12.2027). V okviru naše akreditacije smo si zastavili dva cilja: izboljšati kakovost poučevanja in učenja v programih izobraževanja...

Pogled “čez planke” je vedno dobrodošel – mobilnost na Finskem

Pogled “čez planke” je vedno dobrodošel – mobilnost na Finskem

V septembru 2022 sem se v okviru Erasmus+ projekta Pridobi znanje za boljše delo z odraslimi udeležila enotedenskega izobraževanja na Finskem v Helsinkih v organizaciji Europass Teacher  Academy z naslovom »Spoznavanje finskega izobraževalnega modela«. Projekt Pridobi...

Dostopnost