Administrator

Naziv poklicne izobrazbe: administrator/administratorka

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • razvijajo zmožnosti in spretnosti za učinkovito sporazumevanje s poslovnimi partnerji in sodelavci;
 • pridobivajo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju;
 • razvijajo sposobnosti obvladovanja praktičnih in operativnih administrativnih in tajniških del;
 • pridobijo znanja o temeljnih načelih pravnih razmerij do sodelavcev in strank;
 • poznajo zakonske in podzakonske predpise o varstvu arhivskega gradiva in varstvu podatkov;
 • znajo smiselno, estetsko in jezikovno pravilno oblikovati tekste po nareku ali predlogi;
 • obvladujejo temeljno strokovno terminologijo in znajo uporabljati različne strokovne vire;
 • pridobijo sposobnost organizacije samostojnega dela v pisarni s poznavanjem in pravilnim izpopolnjevanjem obrazcev ter obvladovanjem pisarniške tehnologije;
 • obvladovanje operativnih administrativnih del s področja delovnih razmerij in obvladovanje temeljne strokovne terminologije
 • obvladovanje sodobnih načinov komuniciranja preko elektronskih medijev in sposobnost samostojnega nastopanja v javnosti;
 • obvladovanje osnov statistike, knjigovodstva in računovodstva ter povezovanje z uporabo sodobne informacijske tehnologije;
 • uporabljanje upravnega postopka pri delu s strankami;
 • obvladovanje osnovnih programskih orodij in pripomočkov s področja računalništva, uporaba računalnika kot samostojnega pripomočka za delo ter obvladovanje desetprstnega slepega tipkanja;
 • razvijanje sposobnosti in spretnosti za organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenje skupine, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev;
 • prepoznavanje temeljnih družbenih zakonitosti ter ekonomskih pojavov in procesov v sodobni družbi ter kritično ovrednotenje z vidika trajnostnega razvoja
 • obvladujejo različne informacijske tehnike in tehnologije ter sodobna programska orodja;
 • razvijajo sposobnost za natančnost, doslednost, samostojnost in odgovornost;
 • razvijajo ustvarjalnost, inovativnost in pripravljenost za vseživljenjsko učenje;
 • razvijajo podjetniško miselnost;
 • poznajo pravila varnega dela in razvijajo pozitiven odnos do zdravja;
 • se zavedajo pomena čistega in zdravega okolja;
 • pridobivajo pozitiven odnos do poklica.

 

Cena: 1190,00 EUR, možnost plačila na obroke

 

Trajanje izobraževanja

 • Izobraževanje traja tri leta.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Obvezni načini ocenjevanja znanja

Oznaka
Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli
Ustno
Pisno
Izdelek oz. storitev
Drugo
P1
Slovenščina
x
x
P2
Matematika
x
x
P3
Tuji jezik
x
x
P4
Umetnost
x
P5
Družboslovje
x
P6
Naravoslovje
x
P7
Športna vzgoja
praktične naloge
M1
Temelji gospodarstva
x
M2
Administrativno poslovanje
x
M3
Informacijsko komunikacijska tehnologija  in strojepisje
x
M4
Upravni postopek
x
M5
Komuniciranje
x
M6
Tajniška opravila
x
M7
Trženje v sodobnem podjetju
x
M8
Zbiranje in obdelava podatkov
x
M9
Pravo
x

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

Predavanja

Potekajo dva do trikrat tedensko v popoldanskem času.

 

Nadaljevanje študija

Vsi, ki uspešno končajo program administrator, se lahko vključijo v 1. letnik programa ekonomski tehnik – PTI in si v dveh letih s poklicno maturo pridobijo srednješolsko tehnično izobrazbo.

Dostopnost