Zaključni izpiti

Informacije o zaključnem izpitu

,00https://e-uprava.gov.si/.download/vloge/dokumenti/7218/file-content  Naziv poklicne izobrazbe si kandidati pridobijo, ko uspešno opravijo zaključni izpit v enem od
izobraževalnih programov nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja.

Na zaključnem izpitu kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili med procesom izobraževanja in s katerim dokažejo, da so usposobljeni za poklic. Po opravljenem zaključnem izpitu se kandidati lahko zaposlijo brez nadaljnjega formalnega izobraževanja ali usposabljanja (pripravništva), lahko pa – če je to možno – nadaljujejo izobraževanje po vertikali.

Zakonski predpisi, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o zaključnem izpitu
Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju
Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah
Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju

Drugi dokumenti, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:

 • Izpitni katalog za slovenščino in
 • Izpitni katalog za izdelek oziroma storitev in zagovor za ustrezen izobraževalni program.

Pogoji za opravljanje zaključnega izpita

Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti.

Izpitni roki in prijava

Zaključni izpit poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku, podrobnejšo razporeditev opravljanja za posamezno šolo pa mora šolska komisija za zaključni izpit objaviti najkasneje do 31. januarja za tekoče šolsko leto.
Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit opravlja ali izboljšuje večkrat.

Kandidati se na zaključni izpit prijavijo na šoli oziroma v organizacijah za izobraževanje, ki izvajajo ustrezni izobraževalni program. Obrazci so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Izobraževalni programi in izpitni katalogi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Izpitni roki so:

 • spomladanski
 • jesenski
 • zimski

Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja ali izboljšuje večkrat.

Vse informacije o zaključnem izpitu lahko dobite pri Miji Ločniškar, v prostorih Ljudske univerze Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.

e-naslov: mija.locniskar@guest.arnes.si
tel. številka:040 550370

Navodila za pristop k zaključnemu izpitu

Pisni izpit – Razvrstitev kandidatov pokomisijah in prostorih bo objavljen na dan pisnega izpita.

OPOZORILO – Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga predzačetkom izpita položi na rob mize.

Kandidati se zberejo 10 minut pred začetkom pisanja pred izpitnim prostorom!

Odroben   razpored  ustnih   izpitov bo   objavljen   najkasneje   v   tri dni pred začetkom ustnih izpitov.

K opravljanju zaključnega izpita se je potrebno prijaviti na obr. DZS št.1,39 (http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/). Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo  3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

Od opravljanja zaključnega izpita se lahko odjavite najkasneje 3 dni pred začetkom roka na obr. DZS št. 1,43.

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/

Odjave od zaključnega izpita

Kandidat se lahko odjavi od zaključnega izpita v celoti ali od posameznega izpita najpozneje tri dni pred pričetkom izpita. Če se ne odjavi, se šteje, da je izkoristil izpitni rok, tudi če ni pristopil k izpitu, razen v primeru višje sile.

Kandidati se prijavijo in odjavijo pri Miji Ločniškar.

Cenik

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka naše šole zaključni izpit oz. posamezno enoto zaključnega izpita plačajo po spodaj navedenem ceniku.

Ceno poravnajo v tajništvu šole ob prijavi na zaključni izpit.

Zaključni izpit v celoti270,00 €
Slovenščina135,00 €
Zaključno delo135,00 €

Aktualna obvestila

Okvirni koledar za zaključni izpit določi ministrstvo za šolstvo in šport na začetku šolskega leta.
Za dostop do koledarja zaključnega izpita kliknite na naslednjo povezavo.
Podrobnejši datumi in razporeditev bo objavljena pred začetkom roka na oglasni deski na spletni strani šole naše šole.

Povezave na spletne strani RIC-a

Koledar
Ocenjevanje

Zakonski predpisi

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Pravilnik o zaključnih izpitih

Obrazci

Prijava k zaključnemu izpitu
Odjava od zaključnega izpita
Vloga za odobritev teme in naslova 2. izpitne enote

JESENSKI ROK 2022 (23. 8. 2022 – 30. 8. 2022)

petek, 29. julij 2022

Rok za pisno prijavo

prijava na obrazcu 1,39 * https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=239   Dokazila o izpolnjevanju pogojev je potrebno predložiti najmanj 3  dni pred začetkom izpita.

sreda, 17. avgust 2022

Rok za oddajo naloge pri izpitni enoti storitev oz. izdelek

Kandidat mora imeti opravljene konzultacije z mentorjem, kar dokazuje urejena zbirna mapa, ki jo je potrebno predložiti poleg seminarske naloge

petek, 19. avgust 2022

Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita

Obrazec je dostopen na spletni strani ministrstva: https://euprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1580

torek, 30. avgust 2022

Seznanitev kandidatov z uspehom na zaključnem izpitu

 

Razpored izpitov v jesenskem izpitnem roku (23. 8. 2022–30. 8. 2022)

torek, 23. 8. 2022

slovenščina (pisno)

od srede, 24. 8. 2022 do petka 26. 8. 2022

slovenščina –ustni del izpita; zagovor izdelka oz. storitve

Aktualna obvestila

Okvirni koledar za zaključni izpit določi ministrstvo za šolstvo in šport na začetku šolskega leta.
Za dostop do koledarja zaključnega izpita kliknite na naslednjo povezavo.
Podrobnejši datumi in razporeditev bo objavljena pred začetkom roka na oglasni deski na spletni strani šole naše šole.

 

Predmeti na zaključnem izpitu

Kandidati v prenovljenem programu srednjega poklicnega izobraževanja, programi trgovec, računalnikar, administrator opravljajo zaključni izpit iz dveh predmetov:

 • SLOVENŠČINA (pisni in ustni del izpita),
 • ZAKLJUČNO DELO.

Kandidati, ki so imeli v zaključnem letniku pri SLO zaključeno oceno 5 so oproščeni opravljanja izpita iz SLO.

 

Izobraževalni programi in izpitni katalog za slovenščino, italijanščino in madžarščino so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, izpitni katalogi za izdelek oziroma storitev z zagovorom pa na spletni strani Centra RS za poklicno in strokovno izobraževanje.

ADMINISTRATOR Izpitni katalog za izdelek oziroma storitev in zagovor za ustrezen izobraževalni program.

RAČUNALNIKAR Izpitni katalog za izdelek oziroma storitev in zagovor za ustrezen izobraževalni program.

TRGOVEC Izpitni katalog za izdelek oziroma storitev in zagovor za ustrezen izobraževalni program.

teoretični del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine (madžarščina oziroma italijanščina na narodno
  mešanem območju),
 • ustni izpit iz strokovno teoretičnega predmeta;

praktični del:

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Izdelek oziroma storitev in zagovor se kljub enakemu poimenovanju po vsebini razlikuje glede na izobraževalni program. V novih oziroma prenovljenih izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja kandidati na zaključnem izpitu pri izdelku oz. storitvi in zagovoru izkazujejo teoretično in praktično znanje oziroma poklicne kompetence.

V neprenovljenih izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja pa kandidati izkazujejo teoretično znanje na izpitu iz strokovno teoretičnega predmeta, praktično usposobljenost pa z izdelkom oziroma storitvijo.

Ocenjevanje splošnih in poklicnih kompetenc pri zaključnem izpitu se izvede v skladu z:

 • izobraževalnim programom,
 • izpitnim katalogom in
 • šolskimi pravili.

Ocenjuje se z ocenami od 2 do 5 in z opisno oceno »Ni opravil«. Ocene od 2 do 5 so pozitivne. Kandidat opravi posamezni izpit, ko doseže pozitivno oceno.

Pisni izpit ocenjuje en ocenjevalec. Državna komisija za zaključni izpit (DK ZI) lahko določi za ocenjevanje pisnega izpita tudi drugega ocenjevalca. Pri pisnem izpitu sta navzoča najmanj dva nadzorna učitelja. Ustni izpit oziroma zagovor zaključnega dela se izvaja pred šolsko izpitno komisijo za zaključni izpit (ŠIK ZI), ki določi končno oceno pri posameznem izpitu na predlog izpraševalca po opravljenem ustnem izpitu oziroma zagovoru. Če se člani ŠIK ZI ne strinjajo s predlagano oceno, se izvede usklajevanje. Če to ni uspešno, o oceni glasujejo. Če je rezultat glasovanja neodločen, odloči glas izpraševalca. Z doseženo oceno pri zaključnem izpitu seznani kandidata predsednik ŠIK ZI.

Pri ustnem izpitu iz slovenščine (madžarščine oziroma italijanščine na narodno mešanem območju) je izpraševalec praviloma učitelj, ki je dijaka poučeval v zaključnem letniku.

Pri zaključnem delu izdelavo izdelka oziroma opravljanje storitve spremlja mentor, zagovor pa poteka pred ŠIK ZI, v katero je lahko imenovan zunanji član iz vrst delodajalcev. Pri zagovoru zaključnega dela je izpraševalec dijakov mentor ali učitelj ustreznega strokovnega področja. Vprašanja kandidatu postavlja le izpraševalec.

Aktualna obvestila

Okvirni koledar za zaključni izpit določi ministrstvo za šolstvo in šport na začetku šolskega leta.
Za dostop do koledarja zaključnega izpita kliknite na naslednjo povezavo.

Podrobnejši datumi in razporeditev bo objavljena pred začetkom roka na oglasni deski na spletni strani šole naše šole.

 

Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program. Izobraževalni programi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zaključni izpit v izobraževalnih programih nižjega poklicnega izobraževanja obsega:

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaključni izpit v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine (italijanščina ali madžarščina na narodno mešanem območju) in
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.
   

Izdelek oziroma storitev in zagovor se kljub enakemu poimenovanju po vsebini razlikuje glede na izobraževalni program. Kandidat na zaključnem izpitu pri izdelku oz. storitvi in zagovoru izkazuje teoretično in praktično znanje oziroma poklicne kompetence.

Izdelek oziroma storitev in zagovor se izvede v skladu z izobraževalnim programom in izpitnim katalogom. Konča se z zagovorom izdelka oziroma storitve.

Izdelek oziroma storitev se izvaja v prostorih šole ali v prostorih delodajalca. Za kandidate, ki so vključeni v vajeniško obliko izobraževanja, se izdelek oziroma storitev izvaja praviloma v prostorih delodajalca.  

Pri izvedbi pisnega izpita iz slovenščine (madžarščine oziroma italijanščine na narodno mešanem območju) sta navzoča najmanj dva nadzorna učitelja. Pisni izpit iz slovenščine ocenjuje en ocenjevalec. Šolska komisija za zaključni izpit (ŠK ZI) lahko določi za ocenjevanje pisnega izpita tudi drugega ocenjevalca. Ustni izpit iz slovenščine se izvaja pred šolsko izpitno komisijo za zaključni izpit (ŠIK ZI). Izpraševalec je praviloma učitelj, ki je dijaka poučeval v zaključnem letniku.

Pri zaključnem delu izdelavo izdelka oziroma opravljanje storitve spremlja in točkuje mentor, zagovor pa poteka pred ŠIK ZI. Pri zagovoru izdelka oziroma storitve je izpraševalec dijakov mentor ali učitelj ustreznega strokovnega področja. Vprašanja kandidatu postavlja le izpraševalec.

Zaključni izpit se točkuje v skladu z določenimi merili ocenjevanja v izpitnem katalogu in na osnovi ocenjevalnega lista s predvidenimi kriteriji ocenjevanja.

Končno oceno pri posameznem izpitu določi ŠIK ZI na podlagi doseženega števila točk po opravljenem ustnem izpitu oziroma zagovoru. Predsednik ŠIK ZI seznani kandidata z oceno.

Kandidat, ki uspešno opravi zaključni izpit, prejme spričevalo o zaključnem izpitu in obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu. Kandidat, ki doseže najvišje možno število točk, doseže izjemni splošni uspeh in dobi spričevalo o zaključnem izpitu s pohvalo. Če kandidat pri zaključnem izpitu ni uspešen, prejme obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu.

 

Oprostitev opravljanja izpita iz slovenščine
Kandidat, ki opravlja zaključni izpit v izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, je oproščen opravljanja izpita iz slovenščine (na narodno mešanem območju italijanščine oziroma madžarščine), če je pri tem predmetu v zaključnem letniku dosegel oceno odlično (5).

 

 

Aktivnost udeležencev za zaključne izpite v šolskem letu 2021/2022

 

Datume za ostale izpite zaključnega izpita in datum seznanitve kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu določi šola v šolskem koledarju.

 

Po opravljenem zaključnem izpitu lahko kandidati nadaljujejo šolanje v programu ekonomski tehnik – PTI, ki traja 2 leti in se zaključi s poklicno maturo.

 

Aktivnost udeležencev za zaključne izpite

v šolskem letu 2021/2022

Rok izvedbe

ZIMSKI ROK – ZAKLJUČNI IZPIT 2021

Zbiranje predlogov za teme

do 15.10.2021

Pregled in potrditev tem

18.10.2021

Objava tem  (oglasna deska, internet)

16.11.2021

Prijava kandidatov – oddaja vloge za odobritev teme

25.11.2021

Možne spremembe tem po kandidatih

30.11.2020

Potrditev prijavljene teme na ŠKZI

21.12.2021

Izdaja pisnega sklepa kandidatom

27.01.2022

Rok za prijavo k ZI v zimskem roku

4.1.2022

Rok za pisno odjavo od ZI

28.1.2022

Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri

3.2.2022

Slovenščina – ustni izpit

14.2.2022 do 15.2.2022

Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve

14.2.2022 do 15.2.2022

Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI

18.2.2022

 

SPOMLADANSKI ROK – ZAKLJUČNI IZPIT 2022

 

Rok za prijavo k ZI v spomladanskem roku

12. 5.2022

Izdelava dokumentacije za 2. predmet ZI v spomladanskem roku (priporočilo)

19.5.2022

Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 2. predmet ZI v spomladanskem roku

20.5.2022

Rok za oddajo naknadne prijave k ZI (zimski rok) iz upravičenih razlogov

18.5.2022

Rok za pisno odjavo od ZI

24.5.2022

Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri

6.6.2022

Slovenščina – ustni izpit

13.6.2022 do 22.6.2022

Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve

13.6.2022 do 22.6.2022

Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI

23.6.2021

 

JESENSKI ROK – ZAKLJUČNI IZPIT 2022

 

Rok za prijavo k ZI v jesenskem izpitnem roku

7. 7. 2022

Izdelava dokumentacije za 2. predmet ZI v spomladanskem roku (priporočilo)

13.7.2022

Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 2. predmet ZI v jesenskem roku

15. 8.2022

Rok za naknadne prijave k ZI v jesenskem roku

14. 8.2022

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature v jesenskem roku

20. 8.2022

Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri

23.8.2022

Slovenščina – ustni izpit

24.8.2022 do 1.9.2022

Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve

24.8.2022 do 1.9.2022

Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI

2.9.2022

 

Dostopnost