Zaključni izpiti

Informacije o zaključnem izpitu

  Naziv poklicne izobrazbe si kandidati pridobijo, ko uspešno opravijo zaključni izpit v enem od
izobraževalnih programov nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja.

Na zaključnem izpitu kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili med procesom izobraževanja in s katerim dokažejo, da so usposobljeni za poklic. Po opravljenem zaključnem izpitu se kandidati lahko zaposlijo brez nadaljnjega formalnega izobraževanja ali usposabljanja (pripravništva), lahko pa – če je to možno – nadaljujejo izobraževanje po vertikali.

Zakonski predpisi, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o zaključnem izpitu
Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju
Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah
Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju

Drugi dokumenti, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:

 • Izpitni katalog za slovenščino in
 • Izpitni katalog za izdelek oziroma storitev in zagovor za ustrezen izobraževalni program.

Pogoji za opravljanje zaključnega izpita

Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti.

Izpitni roki in prijava

Zaključni izpit poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku, podrobnejšo razporeditev opravljanja za posamezno šolo pa mora šolska komisija za zaključni izpit objaviti najkasneje do 31. januarja za tekoče šolsko leto.
Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit opravlja ali izboljšuje večkrat.

Kandidati se na zaključni izpit prijavijo na šoli oziroma v organizacijah za izobraževanje, ki izvajajo ustrezni izobraževalni program. Obrazci so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Izobraževalni programi in izpitni katalogi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Izpitni roki so:

 • spomladanski
 • jesenski
 • zimski

Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja ali izboljšuje večkrat.

Vse informacije o zaključnem izpitu lahko dobite pri Miji Ločniškar, v prostorih Ljudske univerze Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.

e-naslov: mija.locniskar@guest.arnes.si
tel. številka:040 550370

Navodila za pristop k zaključnemu izpitu

Pisni izpit – Razvrstitev kandidatov pokomisijah in prostorih bo objavljen na dan pisnega izpita.

OPOZORILO – Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga predzačetkom izpita položi na rob mize.

Kandidati se zberejo 10 minut pred začetkom pisanja pred izpitnim prostorom!

Odroben   razpored  ustnih   izpitov bo   objavljen   najkasneje   v   tri dni pred začetkom ustnih izpitov.

K opravljanju zaključnega izpita se je potrebno prijaviti na obr. DZS št.1,39 (http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/). Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo  3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

Od opravljanja zaključnega izpita se lahko odjavite najkasneje 3 dni pred začetkom roka na obr. DZS št. 1,43.

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/

Odjave od zaključnega izpita

Kandidat se lahko odjavi od zaključnega izpita v celoti ali od posameznega izpita najpozneje tri dni pred pričetkom izpita. Če se ne odjavi, se šteje, da je izkoristil izpitni rok, tudi če ni pristopil k izpitu, razen v primeru višje sile.

Kandidati se prijavijo in odjavijo pri Miji Ločniškar.

Cenik

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka naše šole zaključni izpit oz. posamezno enoto zaključnega izpita plačajo po spodaj navedenem ceniku.

Ceno poravnajo v tajništvu šole ob prijavi na zaključni izpit.

Zaključni izpit v celoti240€
Slovenščina90€
Zaključno delo90€

Aktualna obvestila

Okvirni koledar za zaključni izpit določi ministrstvo za šolstvo in šport na začetku šolskega leta.
Za dostop do koledarja zaključnega izpita kliknite na naslednjo povezavo.
Podrobnejši datumi in razporeditev bo objavljena pred začetkom roka na oglasni deski na spletni strani šole naše šole.

Povezave na spletne strani RIC-a

Koledar
Ocenjevanje

Zakonski predpisi

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanjuZakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o zaključnih izpitih

Obrazci

Prijava k zaključnemu izpitu
Odjava od zaključnega izpita
Vloga za odobritev teme in naslova 2. izpitne enote

Zimski izpitni rok ZI 2020

4. 1. 2021
Zadnji dan za prijavo kandidatov na ZI

4. 2. 2021
Pisni izpit – slovenščina

9. 2. 2021 do 11. 2. 2021
Ustni izpit – slovenščina Zagovor izdelka oz. storitve

do 19. 2. 2021
Seznanitev kandidatov z uspehom, podelitev spričeval

Spomladanski izpitni rok 2021

14. 5. 2021
Zadnji dan za prijavo kandidatov na ZI (Rok za prijavo je določen za kandidate izobraževanja odraslih).

7. 6. 2021
Pisni izpit – slovenščina

8. 6. 2021 do 18. 6. 2021
Ustni izpit – slovenščina Zagovor izdelka oz. storitve

21. 6. 2021
Podelitev spričeval za ZI

Jesenski izpitni rok ZI 2021

15. 7. 2021
Zadnji dan za prijavo kandidatov na ZI (Rok za prijavo je določen za kandidate izobraževanja odraslih).

24. 8. 2021
Pisni izpit – slovenščina

25. 8. 2021 do 27. 8. 2021
Ustni izpit – slovenščina Zagovor izdelka oz. storitve

do 31. 8. 2021
Seznanitev kandidatov z uspehom, podelitev spričeval

Aktualna obvestila

Okvirni koledar za zaključni izpit določi ministrstvo za šolstvo in šport na začetku šolskega leta.
Za dostop do koledarja zaključnega izpita kliknite na naslednjo povezavo.
Podrobnejši datumi in razporeditev bo objavljena pred začetkom roka na oglasni deski na spletni strani šole naše šole.

Predmeti na zaključnem izpitu

Kandidati v prenovljenem programu srednjega poklicnega izobraževanja, programi trgovec, računalnikar, administrator opravljajo zaključni izpit iz dveh predmetov:

 • SLOVENŠČINA (pisni in ustni del izpita),
 • ZAKLJUČNO DELO.

Kandidati, ki so imeli v zaključnem letniku pri SLO zaključeno oceno 5 so oproščeni opravljanja izpita iz SLO.

Dokumenti, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:

ADMINISTRATOR Izpitni katalog za izdelek oziroma storitev in zagovor za ustrezen izobraževalni program.

RAČUNALNIKAR Izpitni katalog za izdelek oziroma storitev in zagovor za ustrezen izobraževalni program.

TRGOVEC Izpitni katalog za izdelek oziroma storitev in zagovor za ustrezen izobraževalni program.

teoretični del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine (madžarščina oziroma italijanščina na narodno
  mešanem območju),
 • ustni izpit iz strokovno teoretičnega predmeta;

praktični del:

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Izdelek oziroma storitev in zagovor se kljub enakemu poimenovanju po vsebini razlikuje glede na izobraževalni program. V novih oziroma prenovljenih izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja kandidati na zaključnem izpitu pri izdelku oz. storitvi in zagovoru izkazujejo teoretično in praktično znanje oziroma poklicne kompetence.

V neprenovljenih izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja pa kandidati izkazujejo teoretično znanje na izpitu iz strokovno teoretičnega predmeta, praktično usposobljenost pa z izdelkom oziroma storitvijo.

Ocenjevanje splošnih in poklicnih kompetenc pri zaključnem izpitu se izvede v skladu z:

 • izobraževalnim programom,
 • izpitnim katalogom in
 • šolskimi pravili.

Ocenjuje se z ocenami od 2 do 5 in z opisno oceno »Ni opravil«. Ocene od 2 do 5 so pozitivne. Kandidat opravi posamezni izpit, ko doseže pozitivno oceno.

Pisni izpit ocenjuje en ocenjevalec. Državna komisija za zaključni izpit (DK ZI) lahko določi za ocenjevanje pisnega izpita tudi drugega ocenjevalca. Pri pisnem izpitu sta navzoča najmanj dva nadzorna učitelja. Ustni izpit oziroma zagovor zaključnega dela se izvaja pred šolsko izpitno komisijo za zaključni izpit (ŠIK ZI), ki določi končno oceno pri posameznem izpitu na predlog izpraševalca po opravljenem ustnem izpitu oziroma zagovoru. Če se člani ŠIK ZI ne strinjajo s predlagano oceno, se izvede usklajevanje. Če to ni uspešno, o oceni glasujejo. Če je rezultat glasovanja neodločen, odloči glas izpraševalca. Z doseženo oceno pri zaključnem izpitu seznani kandidata predsednik ŠIK ZI.

Pri ustnem izpitu iz slovenščine (madžarščine oziroma italijanščine na narodno mešanem območju) je izpraševalec praviloma učitelj, ki je dijaka poučeval v zaključnem letniku.

Pri zaključnem delu izdelavo izdelka oziroma opravljanje storitve spremlja mentor, zagovor pa poteka pred ŠIK ZI, v katero je lahko imenovan zunanji član iz vrst delodajalcev. Pri zagovoru zaključnega dela je izpraševalec dijakov mentor ali učitelj ustreznega strokovnega področja. Vprašanja kandidatu postavlja le izpraševalec.

Aktualna obvestila

Okvirni koledar za zaključni izpit določi ministrstvo za šolstvo in šport na začetku šolskega leta.
Za dostop do koledarja zaključnega izpita kliknite na naslednjo povezavo.

Podrobnejši datumi in razporeditev bo objavljena pred začetkom roka na oglasni deski na spletni strani šole naše šole.

Povezave na spletne strani RIC-a

Koledar
Ocenjevanje

Zakonski predpisi

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o zaključnih izpitih

Obrazci

Prijava k zaključnemu izpitu
Odjava od zaključnega izpita
Vloga za odobritev teme in naslova 2. izpitne enote

Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program. Izobraževalni programi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zaključni izpit v prenovljenih izobraževalnih programih nižjega poklicnega izobraževanja obsega:

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaključni izpit v prenovljenih izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine (italijanščina ali madžarščina na narodno mešanem območju) in
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaključni izpit v neprenovljenih izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja obsega:

teoretični del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine (madžarščina oziroma italijanščina na narodno
  mešanem območju),
 • ustni izpit iz strokovno teoretičnega predmeta;

praktični del:

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Izdelek oziroma storitev in zagovor se kljub enakemu poimenovanju po vsebini razlikuje glede na izobraževalni program. V novih oziroma prenovljenih izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja kandidati na zaključnem izpitu pri izdelku oz. storitvi in zagovoru izkazujejo teoretično in praktično znanje oziroma poklicne kompetence.

V neprenovljenih izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja pa kandidati izkazujejo teoretično znanje na izpitu iz strokovno teoretičnega predmeta, praktično usposobljenost pa z izdelkom oziroma storitvijo.

Ocenjevanje splošnih in poklicnih kompetenc pri zaključnem izpitu se izvede v skladu z:

 • izobraževalnim programom,
 • izpitnim katalogom in
 • šolskimi pravili.

Ocenjuje se z ocenami od 2 do 5 in z opisno oceno »Ni opravil«. Ocene od 2 do 5 so pozitivne. Kandidat opravi posamezni izpit, ko doseže pozitivno oceno.

Pisni izpit ocenjuje en ocenjevalec. Državna komisija za zaključni izpit (DK ZI) lahko določi za ocenjevanje pisnega izpita tudi drugega ocenjevalca. Pri pisnem izpitu sta navzoča najmanj dva nadzorna učitelja. Ustni izpit oziroma zagovor zaključnega dela se izvaja pred šolsko izpitno komisijo za zaključni izpit (ŠIK ZI), ki določi končno oceno pri posameznem izpitu na predlog izpraševalca po opravljenem ustnem izpitu oziroma zagovoru. Če se člani ŠIK ZI ne strinjajo s predlagano oceno, se izvede usklajevanje. Če to ni uspešno, o oceni glasujejo. Če je rezultat glasovanja neodločen, odloči glas izpraševalca. Z doseženo oceno pri zaključnem izpitu seznani kandidata predsednik ŠIK ZI.

Pri ustnem izpitu iz slovenščine (madžarščine oziroma italijanščine na narodno mešanem območju) je izpraševalec praviloma učitelj, ki je dijaka poučeval v zaključnem letniku.

Pri zaključnem delu izdelavo izdelka oziroma opravljanje storitve spremlja mentor, zagovor pa poteka pred ŠIK ZI, v katero je lahko imenovan zunanji član iz vrst delodajalcev. Pri zagovoru zaključnega dela je izpraševalec dijakov mentor ali učitelj ustreznega strokovnega področja. Vprašanja kandidatu postavlja le izpraševalec.

Kandidat uspešno opravi zaključni izpit, ko doseže pozitivne ocene pri vseh izpitih. Splošni uspeh na zaključnem izpitu se določi v točkah tako, da se seštejejo ocene izpitov in vsota deli s številom izpitov in zaokroži na eno decimalko.

Kandidat, ki uspešno opravi zaključni izpit, prejme spričevalo o zaključnem izpitu in obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu. Kandidat, ki doseže najvišje možno število točk, doseže izjemni splošni uspeh in dobi spričevalo o zaključnem izpitu s pohvalo. Če kandidat pri zaključnem izpitu ni uspešen, prejme obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu.

Oprostitev opravljanja izpitov zaključnega izpita

Kandidati, ki opravljajo zaključni izpit v izobraževalnih programih za pridobitev nižje oziroma srednje poklicne izobrazbe, so lahko oproščeni opravljanja izpita iz slovenščine (na narodno mešanem območju italijanščina oziroma madžarščina), če so bili pri tem predmetu v zaključnem letniku ocenjeni z oceno odlično (5). Preostale izpite zaključnega izpita morajo opravljati.

Aktualna obvestila

Okvirni koledar za zaključni izpit določi ministrstvo za šolstvo in šport na začetku šolskega leta.
Za dostop do koledarja zaključnega izpita kliknite na naslednjo povezavo.

Podrobnejši datumi in razporeditev bo objavljena pred začetkom roka na oglasni deski na spletni strani šole naše šole.

Povezave na spletne strani RIC-a

Koledar
Ocenjevanje

Zakonski predpisi

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o zaključnih izpitih

Obrazci

Prijava k zaključnemu izpitu
Odjava od zaključnega izpita
Vloga za odobritev teme in naslova 2. izpitne enote

Aktivnost udeležencev za zaključne izpite v šolskem letu 2020/2021

Rok izvedbe

Zimski rok – zaključni izpit 2020

Zbiranje predlogov za temedo 3.10.2020
Pregled in potrditev tem9.10.2020
Objava tem  (oglasna deska, internet)16.11.2020
Prijava kandidatov – oddaja vloge za odobritev teme25.11.2020
Možne spremembe tem po kandidatih30.11.2020
Potrditev prijavljene teme na ŠKZI21.12.2020
Izdaja pisnega sklepa kandidatom27.01.2021
Rok za prijavo k ZI v zimskem roku4.1.2021
Rok za pisno odjavo od ZI28.1.2021
Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri4.2.2021
Slovenščina – ustni izpit9.2.2021 do 11.2.2021*
Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve9.2.2021 do 11.2.2021*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI19.2.2021

Spomladanski rok – zaključni izpit 2021

Rok za prijavo k ZI v spomladanskem roku14. 5.2021
Izdelava dokumentacije za 2. predmet ZI v spomladanskem roku (priporočilo)19.5.2021
Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 2. predmet ZI v spomladanskem roku20.5.2021
Rok za oddajo naknadne prijave k ZI (zimski rok) iz upravičenih razlogov19.5.2021
Rok za pisno odjavo od ZI25.5.2021
Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri7.6.2021
Slovenščina – ustni izpit8.6.2021 do 18.6.2021*
Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve8.6.2021 do 18.6.2021*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI21.6.2021

Jesenski rok – zaključni izpit 2021

Rok za prijavo k ZI v jesenskem izpitnem roku15. 7. 2021
Izdelava dokumentacije za 2. predmet ZI v spomladanskem roku (priporočilo)13.7.2021
Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 2. predmet ZI v jesenskem roku15. 8.2021
Rok za naknadne prijave k ZI v jesenskem roku14. 8.2021
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature v jesenskem roku15. 8.2021
Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri24.8.2021
Slovenščina – ustni izpit25.8.2021 do 27.8.2021*
Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve25.8.2021 do 27.8.2021*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI31.8.2021

Aktualna obvestila

Okvirni koledar za zaključni izpit določi ministrstvo za šolstvo in šport na začetku šolskega leta.
Za dostop do koledarja zaključnega izpita kliknite na naslednjo povezavo.

Podrobnejši datumi in razporeditev bo objavljena pred začetkom roka na oglasni deski na spletni strani šole naše šole.

Povezave na spletne strani RIC-a

Koledar
Ocenjevanje

Zakonski predpisi

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o zaključnih izpitih

Obrazci

Prijava k zaključnemu izpitu
Odjava od zaključnega izpita
Vloga za odobritev teme in naslova 2. izpitne enote