Trgovec

Naziv poklicne izobrazbe: prodajalec/ prodajalka

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero v trgovini;
 • pridobivajo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju;
 • spoznajo klasične in sodobne postopke, blago in orodja v procesu prodaje blaga ;
 • znajo ustrezno in ekonomično negovati in vzdrževati trgovsko blago;
 • obvladujejo temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati različne strokovne vire in informacijske tehnologije;
 • pridobivajo smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost;
 • poznajo vse faze od nabave, skladiščenja in prodaje blaga;
 • prodajajo blago;
 • razvijajo podjetniško miselnost;
 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za: organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenje skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev;
 • uporabljajo zaščitna sredstva, poznajo pravila varnega dela in razvijajo odnos do zdravja;
 • se zavedajo pomena čistega in zdravega okolja;
 • pridobivajo pozitiven odnos do poklica.

 

Cena: 1190,00 EUR, možnost plačila na obroke

 

Trajanje izobraževanja

 • Izobraževanje traja tri leta.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Obvezni načini ocenjevanja znanja

Oznaka
Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli
Ustno
Pisno
Izdelek oz. storitev
Drugo
P1
Slovenščina
x
x
P2
Matematika
x
x
P3
Tuji jezik
x
x
P4
Umetnost
x
P5
Družboslovje
x
P6
Naravoslovje
x
P7
Športna vzgoja
praktične naloge
M1
Temelji gospodarstva
x
M2
Poslovanje trgovskega podjetja
x
M3
Prodaja blaga
x
M4
Upravljanje z blagovno skupino živila
x
M5
Upravljanje z blagovno skupino tehnika
x
M6
Upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov
x

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov  in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za  dijake z individualno učno pogodbo je pogoj  za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti:

 •  splošno izobraževalne predmete
 •  obvezne strokovne module,
 •  izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti

 • vse interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom  in
 • zaključni izpit

Zaključni izpit je sestavljen iz dveh enot

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

Nadaljevanje študija

Vsi, ki uspešno končajo program trgovec, se lahko vključijo v 1. letnik programa ekonomski tehnik – PTI in si v dveh letih s poklicno maturo pridobijo srednješolsko tehnično izobrazbo.

Dostopnost