Ekonomski tehnik

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

Ekonomski tehnik se zaposlujejo in opravljajo dela v računovodstvu in finančni operativi podjetij, v bančništvu in zavarovalništvu. Opravljajo delo trgovinskih potnikov in delo v komerciali podjetij, carini,… Usposobljeni morajo biti za podjetniško sodelovanje v manjših poslovnih enotah in za timsko delov v večjih podjetjih.

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča udeležencu, da:

 • sistematično pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki;
 • razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih;
 • usposobijo se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, za načrtovanje ukrepov, uspešno reševanje in odpravljanje zapletov;
 • razvijejo osebnostne lastnosti in vrednote, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli;
 • spoznajo interdisciplinarnost strokovnega znanja in obvladajo osnovna načela skupinskega dela;
 • se učijo učiti, razvijejo motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje;
 • razvijejo pripravljenost na raziskovanje in inovativnost in sledijo novostim na strokovnem področju;
 • obvladajo slovensko in tujo strokovno terminologijo, usposobijo se za primerno strokovno komunikacijo in spremljanje strokovne literature;
 • usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi, za izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc;

Cena: 1330,00 EUR, možnost plačila na obroke

 

Trajanje izobraževanja

 • Izobraževanje traja štiri leta.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Predavanja: Potekajo dva do trikrat tedensko v popoldanskem času.
POGOJI DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

Predmetnik ekonomski tehnik/SSI

Oznaka
Programske enote
Obvezno / izbirno
Skupno število  ur
Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1
Slovenščina
obvezno
487
24
P2
Matematika
obvezno
383
19
P3
Tuji jezik I
obvezno
417
20
P4
Tuji jezik II
obvezno
204
10
P5
Umetnost
obvezno
68
3
P6
Zgodovina
obvezno
102
5
P7
Geografija
obvezno
68
3
P8
Sociologija
obvezno
68
3
P9
Psihologija
obvezno
68
3
P10
Kemija
obvezno
105
5
P11
Biologija
obvezno
105
5
P12
Športna vzgoja
obvezno
340
14
Skupaj A
2415
114
B – Strokovni moduli
M1
Poslovni projekti
obvezno
238
12
M2
Poslovanje podjetij
obvezno
272
13
M3
Ekonomika poslovanja
obvezno
238
12
M4
Sodobno gospodarstvo
obvezno
340
19
M5
Finančno poslovanje
izbirno
136
6
M6
Materialno  knjigovodstvo
izbirno
136
6
M7
Komercialno poslovanje
izbirno
136
6
M8
Upravno administrativno poslovanje
izbirno
136
6
M9
Zavarovalne storitve
izbirno
102
5
M10
Bančno poslovanje
izbirno
102
5
M11
Poštni promet
izbirno
102
5
M12
Finančno knjigovodstvo
izbirno
102
5
M13
Neposredno trženje
izbirno
102
5
Skupaj B
1462
73
Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk
748
30
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom
152
6
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
352
14
E – Odprti kurikulum
E
Odprti kurikulum
578
29
Skupaj pouka (A+B+E)
4455
216
Praktično izobraževanje v delovnem procesu
900
36
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)
4807
230
Skupaj (A+B+Č+D+E)
4959
236
Poklicna matura (storitev in zagovor)
4
Skupaj kreditnih točk
240
Število tednov izobraževanja v šoli
136
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju
4
Število tednov interesnih dejavnosti
11
Skupno število tednov izobraževanja
151

Pojasnilo  k predmetniku:
Informatika je integrirana v modulu M1

Izbirni moduli:  Šola ali dijak lahko izbere 2 strokovna  modula izmed M5 – M8 in 1 strokovni modul izmed M9 – M13.

Izvedba izobraževalnega programa

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Izvedba izobraževalnega programa

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Nadaljevanje študija

Ekonomski tehnik lahko nadaljuje študij na visokem strokovnem študiju ekonomije za pridobitev VII. stopnje izobrazbe in na drugih visokih strokovnih programih.

Dostopnost