Tehnik računalništva

Naziv strokovne izobrazbe: tehnik / tehnica računalništva

Tehnik računalništva je program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI), ki traja 4 leta. Tehniki računalništva se usposobijo za reševanje tehničnih problemov. Spoznajo, osnovne elemente programske opreme, pravilno in varno rabo računalniških orodij in naprav, pravila za pisanje programov, poznajo delovanje elementov računalniških sistemov, njihovo uporabo in vzdrževanje, usposobijo se za upravljanje z informacijsko opremo, pridobijo sposobnost nameščanja in vzdrževanja spletnih storitev, obvladajo metode organizacije podatkov in njihovo učinkovito uporabo, usposobijo se za delo s strojno in programsko opremo, ki podpira multimedijske sisteme.
Izdelujejo samostojne projektne naloge. Učijo se podjetniškega razmišljanja.

Poklic

tehnik/ tehnica računalništva

 

Cena: 1330,00 EUR, možnost plačila na obroke

 

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal/a:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Trajanje izobraževanja

 • Izobraževanje traja štiri leta.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi točkami (KT).

Predavanja

Potekajo dva do trikrat tedensko v popoldanskem času.

 

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz računalništva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Nadaljevanje študija

Vsi, ki uspešno zaključijo izobraževanje po programu tehnik računalništva, lahko nadaljujejo študij v višjih in visokošolskih strokovnih programih.

Predmetnik tehnik računalništva/SSI

OznakaProgramske enoteObvezno / izbirnoSkupno št. urŠt. kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1
Slovenščina
obvezno
487
24
P2
Matematika
obvezno
383
19
P3
Tuji jezik
obvezno
417
20
P4
Umetnost
obvezno
68
3
P5
Zgodovina
obvezno
102
5
P6
Geografija
obvezno
68
3
P7
Sociologija
izbirno
68
3
P8
Psihologija
izbirno
68
3
P9
Fizika
obvezno
140
6
P10
Kemija
obvezno
70
3
P11
Športna vzgoja
obvezno
340
14
Skupaj A
2143
100
B – Strokovni moduli
M1
Informatika s tehniškim komuniciranjem
obvezno
136
6
M2
Uporaba IKT pri poslovanju
obvezno
136
6
M3
Upravljanje s programirljivimi napravami
obvezno
170
8
M4
Vzdrževanje informacijske strojne opreme
obvezno
136
7
M5
Vzdrževanje informacijske programske opreme
obvezno
136
7
M6
Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij
obvezno
136
6
M7
Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov
obvezno
136
7
M8
Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij
obvezno
176
9
M9
Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz
obvezno
136
7
M10
Oprema za multimedijsko tehniko
izbirno
156
8
M11
Upravljanje IK sistemov
izbirno
156
8
M12
Upravljanje z informacijsko programsko opremo
izbirno
156
8
M13
Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij
izbirno
156
8
M14
Napredna uporaba podatkovnih baz
izbirno
156
8
M15
Računalniško oblikovanje
izbirno
156
8
M16
Uporaba mikroprocesorskih  naprav
izbirno
156
8
M17
AV komunikacije
izbirno
156
8
M18
Načrtovanje avtomatiziranih postrojev
izbirno
156
8
Skupaj B
1766
87
Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk
640
30
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom
152
7
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
352
14
E – Odprti kurikulum
Odprti kurikulum
614
28
Skupaj pouka (A+B+E)
4523
215
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)
792
37
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)
4875
229
Skupaj (A+B+Č+D+E)
5027
236
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)
4
Skupaj kreditnih točk
240
Število tednov izobraževanja v šoli
135
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju
4
Število tednov interesnih dejavnosti
11
Skupno število tednov izobraževanja
151

Pojasnilo k predmetniku:
Izbirni predmeti: Šola ali dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.

Izbirni moduli:
Šola lahko izbere tri strokovne module:
 • M10, M11 in enega od preostalih strokovnih modulov med M10 in M18 ali
 • M10, M12 in enega od preostalih strokovnih modulov med M10 in M18 ali
 • M13, M14 in enega od preostalih strokovnih modulov med M10 in M18 ali
 • M13, M15 in enega od preostalih strokovnih modulov med M10 in M18.

Izvedba izobraževalnega programa

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Dostopnost