Gastronomsko turistični tehnik

Poklic: gastronomsko-turistični tehnik/ gastronomsko-turistična tehnica

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča da:

 • usvojijo strokovno teoretična in praktična znanja ter veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog in reševanje realnih praktičnih problemov v stroki,
 • usvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja,
 • spoznajo pomen in usvojijo cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v življenjskem okolju,
 • znajo komunicirati skladno s poslovno etiko, bontonom, načeli gostoljubnosti, v slovenskem in najmanj dveh tujih jezikih,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo, telefonsko komuniciranje, tehnike pogajanj idr…,
 • so sposobni sodelovanja v skupini in pri projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela,
 • znajo organizirati in izvajati animacijo za goste ob različnih priložnostih,
 • poznajo osnovne naravnogeografske značilnosti, družbenozgodovinski in kulturni razvoj v Sloveniji in v svetu,
 • poznajo slovensko naravno in kulturno dediščino in jo znajo tržiti v okviru gostinskih in turističnih storitev,

 Ob zaključku izobraževanja

 • usposobljen za samostojno izvedbo strokovnega dela v skupini, timu ter za sodelovanje pri projektnem delu,
 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah

Pogoj za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje ali njemu enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Cena: 1330,00 EUR, možnost plačila na obroke

 

Trajanje

Izobraževanje traja štiri leta.

 • Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Predavanja

Potekajo dva do trikrat tedensko v popoldanskem času.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
  obvezne strokovne module,
  izbirne strokovne module,
  odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti

 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Predmetnik

 

Oznaka
Splošnoizobraževalni predmet in strokovni modul
obvezno/izbirno
P1
Slovenščina
obvezno
P2
Matematika
obvezno
P3
Tuji jezik I
obvezno
P4
Tuji jezik II
obvezno
P5
Umetnost
obvezno
P6
Zgodovina
obvezno
P7
Geografija
obvezno
P8
Sociologija
izbirno
P9
Psihologija
izbirno
P10
Fizika
obvezno
P11
Biologija
obvezno
P12
Kemija
obvezno
P13
Športna vzgoja
x
Strokovni moduli
M1
Osnove  gostinstva in turizma
obvezno
M2
Podjetništvo in zakonodaja
obvezno
M3
Poslovno komuniciranje in IKT
obvezno
M4
Naravna in kulturna dediščina
obvezno
Izbirni strokovni moduli
M9
Turistično spremljanje in vodenje
izbirno
M10
Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov
izbirno
M11
Obdelava turističnih informacij
izbirno
M12
Hotelska in receptorska dela
izbirno
M19
Dopolnilne dejavnosti v hotelu
izbirno
 Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum
M17
Animacija
M18
Organizacija turističnih storitev
M20
Turistično destinacijski menedžment
Reševanje konfliktov
Poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku
Informacijsko opismenjevanje

Izvedba izobraževalnega programa

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Nadaljevanje študija

Gastronimsko turistični tehnik lahko nadaljuje študij na visokem strokovnem študiju ekonomije za pridobitev VII. stopnje izobrazbe in na drugih visokih strokovnih programih.

Zaposlitev

Gastronimsko turistični tehnik, ki bo izbral strokovne module, ki izobražujejo za delo v turizmu, se bo lahko zaposlil v hotelih in turističnih agencijah. Organiziral bo izlete, prevoze in bivanja gostov, izlete bo tudi vodil. Kot receptor v hotelih bo sprejemal goste in poskrbel za vse kar je potrebno za njihovo dobro počutje ter jih seznanil s turističnimi znamenitostmi in prireditvami. Gastronimsko turistični tehnik bo obvladal izražanje v slovenščini in več tujih jezikih, svoje delo bo opravljal primerno urejen in uglajenega vedenja.

Dostopnost