Ekonomski tehnik PTI

Poklic: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

Ekonomski tehnik se zaposlujejo in opravljajo dela v računovodstvu in finančni operativi podjetij, v bančništvu in zavarovalništvu. Opravljajo delo trgovinskih potnikov in delo v komerciali podjetij, carini,… Usposobljeni morajo biti za podjetniško sodelovanje v manjših poslovnih enotah in za timsko delov v večjih podjetjih.

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča udeležencu, da:

 • sistematično pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki;
 • razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih;
 • usposobijo se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, za načrtovanje ukrepov, za uspešno reševanje in odpravljanje zapletov;
 • razvijejo osebnostne lastnosti in vrednote, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli;
 • spoznajo interdisciplinarnost strokovnega znanja in obvladajo osnovna načela skupinskega dela;
 • se učijo učiti, razvijejo motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje,
 • razvijejo pripravljenost na raziskovanje in inovativnost in sledijo novostim na strokovnem področju;
 • obvladajo slovensko in tujo strokovno terminologijo, usposobijo se za primerno strokovno komunikacijo in spremljanje strokovne literature;
 • usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi, za izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc;
 • oblikujejo se v samozavestne, dinamične in podjetne osebe, ki se bodo prilagajale spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti, se uveljavljale na trgu delovne sile, načrtovale in vodile svojo kariero;

Cena: 1330,00 EUR, možnost plačila na obroke

 

Pogoj za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od  nazivov srednje  poklicne izobrazbe:

 • trgovec, administrator ali
 • pridobil enakovredno  izobrazbo  po prejšnjih predpisih.

Trajanje

 • izobraževanje traja dve leti.
 • izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

Predavanja

Potekajo dva do trikrat tedensko v popoldanskem času

Pogoji za dokončanje

Ob koncu šolanja na srednji ekonomski šoli boste opravljali poklicno maturo. Roki za poklicno maturo so razpisani trikrat na leto: jesenski, zimski in spomladanski izpitni rok.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti

 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Predmetnik ekonomski tehnik PTI

OznakaSPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETobvezno/izbirno
P1Slovenščinaobvezno
p2Matematikaobvezno
P3Tuji jezik Iobvezno
P4Tuji jezik IIobvezno
P5Umetnostobvezno
P6Zgodovinaobvezno
P7Geografijaobvezno
P8Sociologijaizbirno
P9Psihologijaizbirno
P10Kemijaobvezno
P11Biologijaobvezno
P12Športna vzgoja
STROKOVNI MODULI
M1Projekti in poslovanje podjetjaobvezno
M2Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanjaobvezno
IZBIRNI MODULI
M6Upravno administrativno poslovanjeobvezno
M11Neposredno trženjeobvezno
 ODPRTI KURIKUL
M5Komercialno poslovanjeobvezno
Priprava na poklicno maturo
 Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični poukobvezno
 Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delomobvezno
 E – ODPRTI KURIKUL
M5Komercialno poslovanjeobvezno
 Tuj jezik 2 – strokovna terminologija (AN ali NEM)

obvezno

Izvedba izobraževalnega programa

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Nadaljevanje študija

Ekonomski tehnik lahko nadaljuje študij na visokem strokovnem študiju ekonomije za pridobitev VII. stopnje izobrazbe in na drugih visokih strokovnih programih.

Dostopnost