Računalnikar

Naziv strokovne izobrazbe: računalnikar/ računalnikarica

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja,
 • obvladajo strokovno terminologijo,
 • se usposobijo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnične predpise in standarde,
 • obvladajo znanja tehniškega dokumentiranja,
 • spoznajo instrumente in metode za merjenje komunikacijskih inštalacij,
 • spoznajo elemente komunikacijskih inštalacij in pravila za uporabo le teh,
 • poznajo delovanje elementov računalniških sistemov, njihovo uporabo in vzdrževanje,
 • usposobijo se za upravljanje z informacijsko strojno in programsko opremo,
 • usposobijo se za delo s strojno in programsko opremo, ki podpira multimedijske sisteme,
 • spoznajo standarde, tehniške predpise in regulativo na področju računalništva in varstva pri delu,
 • razvijejo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževa­nja in varstvo okolja, racionalno rabo energije in materialov,
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • poznajo pomen in cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • imajo znanja, da uspešno organizirajo delo na svojem delovnem področju ob upoštevanju ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov, terminskega načrtovanja odvijanja naročil,
 • obvladajo znanje za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • obvladajo specifično strokovno in poslovno slovenščino,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se spopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi.

 

Cena: 1190,00 EUR, možnost plačila na obroke

 

Dijak bo ob zaključku izobraževanja

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

Trajanje izobraževanja

 • Izobraževanje traja tri leta.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Obvezni načini ocenjevanja znanja

Oznaka
Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli
Ustno
Pisno
Izdelek oz. storitev
Drugo
P1
Slovenščina
x
x
P2
Matematika
x
x
P3
Tuji jezik
x
x
P4
Umetnost
x
P5
Družboslovje
x
P6
Naravoslovje
x
P7
Športna vzgoja
praktične naloge
M1
Informatika s tehniškim komuniciranjem
x
M2
Upravljanje z uporabniško programsko opremo
x
M3
Vzdrževanje informacijske opreme
x
M4
Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij
x
M5
Programiranje naprav
x
M6
Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz
x
M7
Napredno vzdrževanje strojne opreme
x
M8
Napredno vzdrževanje programske opreme
x

 

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Dostopnost